نمونه سوالات اختبار

شما میتوانید با کلیک بر روی گزینه مربوط به هر درس با توجه به سال مربوطه نسبت به دریافت سوالات آن درس اقدام فرمائید.


نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۹۰:

درس آئین دادرسی کیفری

درس آئین دادرسی مدنی

درس حقوق جزا

درس حقوق مدنی

درس حقوق ثبت

درس حقوق تجارت


نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۹۱:

درس آئین دادرسی مدنی

درس حقوق جزا

درس حقوق مدنی

درس حقوق ثبت

درس امور حسبی

درس حقوق تجارت


نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۹۲


نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۹۳:

درس آئین دادرسی کیفری

درس حقوق مدنی

درس حقوق جزا

درس حقوق تجارت

درس امور حسبی


نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۹۴


نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۹۵