مصوبات هیات مدیره

آرشیو مصوبات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

مصوبات دوره دهم از خرداد 1402

جلسه اول

 

به تاریخ 06/03/1402  اولین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

آقای   امیر افشین کلانتری  بعنوان رئیس سنی جلسه و آقای   فخرالدین شکری به عنوان منشی جلسه اعلام حضور دارند . پس از تبادل نظر اعضاء محترم هیات مدیره ، اعضای هیات رییسه به مدت یکسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند .

 • آقای محمد نسخه چی       بعنوان رئیس کانون
 • آقای محمد طایفه زرکش     بعنوان نائب رئیس هیات مدیره
 • آقای فخرالدین شکری         بعنوان بازرس هیات مدیره
 • سید محسن خطیبی قمی    بعنوان منشی هیات مدیره
 • امیر افشین کلانتری          بعنوان عضو اصلی هیات مدیره

جلسه دوم

 

به تاریخ 06/03/1402 دومین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

مقرر گردید جلسات عادی هیات مدیره با اعلام دستور جلسه از سوی رئیس کانون در روزهای شنبه ساعت 13 برگزار گردد که متعاقباً آئین کار تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره به تصویب خواهد رسید.ضمناً کمیسیون های داوری و بانوان در اسرع وقت احیاء و شروع به کار نمایند. به طرق مقتضی به همکاران محترم اعلام گردد ظرف مدت 8 روز توانمندی و علاقه مندی خود را جهت مشارکت در ارکان و کمیسیون های کانون اعلام نمایند. مراتب صورتجلسه و به امضاء اعضاء هیات مدیره رسید.


جلسه سوم 

 

به تاریخ 09/03/1402 سومین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی و آقای محمد طایفه زرکش و فخرالدین شکری تشکیل شد و در خصوص موارد زیربحث و بررسی به عمل آمد واتخاذ تصمیم گردید.

 

موضوع متعاقبا در جلسه 10/03/1402 هیات مدیره مطرح شد : اینجانب محمد نسخه چی با توجه به اینکه معتقدم کانون وکلای قزوین باید نماینده ای در مسابقات داشته باشد وبا اعزام تیمهای ورزشی والیبال و فوتبال تا سقف مبلغ ورودی و هزینه ایاب ذهاب با ورزشکاران موافقم . سایر همکاران با توجه به مضیقه مالی کانون و عدم اطلاع از منابع کانون با اعزام تیم مخالف هستند . ضمنا مصوب شد شنبه 13/03/1402 فعالیت اداره کانون تعطیل باشد .


جلسه چهارم

 

به تاریخ 10/03/1402  چهارمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیر افشین کلانتری ،سید محسن خطیبی ،فخرالدین شکری ،محمد طایفه زرکش تشکیل است و در موضوع جلسه بررسی برگزاری آزمون دو ماهه کار آموزی توسط مرکز ملی آزمون و اختبار اسکودا مورد بررسی و تبادال نظر قرار گرفت .

جناب آقای سید تقی حاجی سید رضی (ریاست محترم کمیسیون کار آموزی کانون وکلای قزوین )نیز حضور دارندو اظهار می دارند با توجه به ضیق وقت و نگرانی کار آموزان و عدم شفافیت عملکرد مرکز آزمون و اختبار اسکودا ،صلاح بر این است که با توجه به اینکه یک ماه بیشتر تا زمان آزمون باقی نمانده است مصلحت بر آن است که این دوره ،آزمون توسط خود کانون برگزار گردد تا رفته رفته زمینه برگزاری آزمون توسط مرکز مذکور فراهم گردد .اعضای حاضر بالاتفاق مصوب نمودند که آزمون یک ماه دیگرتوسط خود کمیسیون کار آموزی کانون برگزار گردد تا تصویری شفاف از نحوه برگزاری مرکز ملی آزمون و اختبار به دست آید . بدیهی است که در خصوص نحوه آزمون دوره های بعد توسط هیئت مدیره تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد . جناب نسخه چی نیز حضور یافتند و مراتب موافقت خود را با مصوبه موصوف اعلام نمودند .

مقرر است دفتر مراتب به کمیسیون کار آموزی جهت اجراءابلاغ گردد .ختم جلسه اعلام می گردد .


جلسه پنجم

 

به تاریخ 20/03/1402  پنجمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی و امیر افشین کلانتری تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .

 • متن تبریک کانون های وکلای دادگستری گیلان ،اردبیل و گلستان قرائت گردید و برای آن عزیزان آرزوی توفیق گردید .
 • درخصوص انتقالی دائم آقای حامد داداشی فرزند محمد از کانون قزوین به کانون مازندران با اکثریت آراء موافقت گردید
 • درخصوص بررسی نامه کمیسیون ماده 100 شهرداری مقرر گردید که مراتب از طریق همکار محترم آقای محسن سالاری به دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای دستور موقت گردد ، ضمن اینکه با شهرداری و شورای شهر نیز مذاکرات سازنده صورت گیرد .
 • صورت جلسه شورای مشورتی استانی روابط عمومی اسکودا قرائت گردید .
 • بنا بر اکثریت نظر حاضرین در خصوص درخواست خانم سمیه ترکمن مقرر گردید نامبرده جهت بررسی لازم به کانون دعوت گردد .(واژه بررسی صحیح است و خط خوردگی از نویسنده بوده است ).
 • با درخواست خانم سوگند تقی پور مبنی بر تخصیص یک فقره مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان جهت ورزش همگانی وکلا موافقت گردید .
 • در خصوص تقاضای آقای موسی باقری نیکو با توجه به اینکه نامه شماره 1335-4-82 مورخ 05/04/1401 از معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران حکایت از آن دارد که شروع به خدمت متقاضی 01/10/1374 بوده و تاریخ پایان خدمت مشارالیه 16/02/1400 بوده که حتی با احتساب سنوات ارفاقی (مثبت ) باز هم سوابق وی به 30 سال نمیرسد . هرچند در در مقرره بند دال ماده هشت لایحه استقلال سنوات ارفاقی قابلیت احتساب ندارد . علیهذا در وضعیت فعلی درخواست وی قانع کننده نیست و لذا مقرر شد نامبرده جهت ارائه مدارک لازم برای احراز سابقه 30 ساله ،نامبرده دعوت به حضور نزد ریاست محترم کانون گردد .بدیهی است پس از ارائه مدارک جدید اتخاذ تصمیم خواهد شد .
 • تفاهم نامه کانون بازنشستگان نیروی انتظامی استان قرائت گردید . مقرر شد من بعد خدمات لازم مشاوره از طریق اداره معاضدت به کانون مذکور داده شود .
 • در خصوص درخواست خانم طاهرخانی مبنی بر تهیه لباسهای فرم کارمندان،مقرر گردید ریاست محترم کانون از طرف هیئت مدیره با نظارت عالیه اقدام مقتضی بعمل آورند.
 • در خصوص آقای جمال آشتیانی که درخواست اعاده به وکالت داده اند مقرر گردید از صندوق حمایت در خصوص ابقاء یا الغاء مصوبه 07/08/1394 استعلام و سپس مراتب جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره اعلام گردد .

نظر آقای شکری:با تقاضای انتقالی آقای حامد داداشی مخالفم .

ختم جلسه اعلام می شود.


جلسه ششم

 

به تاریخ 03/04/1402 ششمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی و امیر افشین کلانتری تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .
بدوا”پیام تبریک صندوق حمایت قرائت گردید وضمنا” نامه صندوق حمایت به شماره 5024020 به تاریخ 06/03/1402 مبنی بر اعلام بدهکاری کانون به صندوق به مبلغ 48093366234 ریال قرائت شد . آقای افشین کلانتری نیز حضور یافتند . در خصوص دستورهای جلسه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید .
1-در خصوص درخواست آقای مهدی فخیمی در خصوص پرونده آریا ویلا سازه ،موضوع به جناب نسخه چی جهت مذاکره پیرامون مبلغ قطعی اجرت المثل احاله گردید تا اقدام و مراتب را به هیات مدیره گزارش نمایند . اتخاذ تصمصم قطعی با هیات مدیره است .
2-نامه حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص عفاف و حجاب قرائت گردید مراتب جهت اطلاع رسانی موثر و صحیح به کمیسیون بانوان احاله می گردد .
3-در خصوص گزارش اقدامات کمیسیون رفاه در خصوص فروشگاه رضائی ،آموزشگاه موسیقی و تورهای داخلی و خارجی تا تاریخ 01/03/1402 مراتب قرائت شد مقرر گردید کما فی السابق تا تصمیم جدید کمیسیون رفاه ،این تفاهمات به قوت خود باقی باشد .
4-در خصوص نامه رئیس زندان بوئین زهرا مبنی بر معرفی وکلای جهادی و بسیجی ،مراتب به کمیسیون معاضدت (اداره معاضدت)احاله میگردد .
5-درخواست رئیس دادگستری تاکستان در خصوص برخورد با خانم پروانه محمد حسینی قرائت گردید و مقرر گردید جناب نسخه چی ریاست محترم موضوع را به سرعت پیگیری و مراتب را به هیات مدیره گزارش نمایند .

6-در خصوص بررسی درخواست خرید دوربین های حفاظتی توسط مدیر داخلی ، با لاتفاق با این پیشنهاد و با قید رعایت غبطه در خرید موافقت می گردد . (به میزان مورد نیاز )
7-در خصوص فاکتورهای کانون از دوره های قبل ،مراتب جهت بررسی به آقای شکری بازرس محترم ارجاع گردید
8-در خصوص لزوم بیمه نمودن اموال منقول و غیر منقول دستگاه ها ،موضوع قرائت گردید . با توجه به اینکه اموال کانون از قبل دارای بیمه بوده است موضوعا” نامه موصوف تا سررسید 03/12/1402 منتفی است و یک ماه قبل از انقضاء مجددا”جهت بررسی موضوع در هیات مدیره طرح شود مدیر داخلی یک ماه قبل از انقضاء موضوع را به هیات مدیره اعلام و در دستور کار هیات مدیره قرار دهند.
9-در خصوص اختیارات مالی رئیس کانون مطابق آئین نامه 1400 مقرر گردید اختیارات ریاست محترم به میزان نصف حد نصاب معاملات کوچک سال 1401 به مبلغ 000/000/500 میلیون ریال موافقت می گردد .
10-در خصوص انتقال موقت خانم مه جبین ابو ترابی از کانون مرکز به شهر قزوین به مدت یکسال موافقت گردید
11- در خصوص درخواست وام 000/000/200 میلیون ریالی آقای کاظمی به لحاظ مضیقه مالی کانون با درخواست موافقت نگردید .
12-در خصوص انفجار ورودی ساختمان کانون گزارش ریاست محترم کانون قرائت گردید.
13-درخواست آقای سید احسان حسینی بابت 000/000 /600 میلیون ریال هزینه های جاری و روزانه ،قرائت گردید . با عنایت به بند 9 همین مصوبه تقاضای ایشان قابلیت اجابت ندارد صرفا ریاست کانون در محدوده اختیارات موضوع مصوبه حق امضاء دارند بدیهی است کلیه هزینه ها اعم از خرید و فروش و خدمات با نظارت و اطلاع قبلی بازرس محترم کانون صورت خواهد پذیرفت .
14- با درخواست انتقالی دائم آقای اسماعیل مهدی زاده از کانون قزوین به کانون مرکز موافقت گردید .
15-با درخواست انتقالی آقای بهرام کاکاوند از شهر آوج به قزوین موافقت گردید .
16-درخواست تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 قرائت شد .موضوع از طریق ریاست محترم کانون پیگیری شود
ختم جلسه اعلام می گردد .


جلسه هفتم

 

به تاریخ 11/04/1402 هفتمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی و امیر افشین کلانتری تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .
1-درخصوص تقاضای بازگشت آقای جمال آشتیانی (مصطفی) ، صرف نظر از اینکه این تقاضا از نظر قانونی صحیح است یا خیر؟ نظر به اینکه قبلا” هیات مدیره وقت در تاریخ 30/02/1402 در بند 6 صورت جلسه ،با تقاضای نامبرده موافقت نموده است و پاسخ استعلام صندوق حمایت نیز موافق تصمیم هیات مدیره است لذا رسیدگی به درخواست نامبرده سالبه به انتفای موضوع است از دستور جلسه خارج وفق مقررات اقدام شود .
2-با انتقال دائم آقای احمد رضا تائب از کانون قزوین به کانون گیلان موافقت می گردد .
3-با اعطای پروانه کار آموزی وکالت به آقای موسی باقری نیکو فرزند نجات الله مطابق بند دال ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلا موافقت گردید .
4-با ارسال مدارک کارآموزی آقای حسین حسن زاده فرزند قربانعلی به کانون مرکز موافقت می گردد .
5-مصوبه کمیسیون کار آموزی مصوب 03/04/1402 در خصوص برگزاری آزمون دوره دو ماهه قرائت گردید .
6- مصوب گردید کلیه مصوبات هیات مدیره و نیز بیلان مالی کانون به انظمام اخبار مربوط به کانون وکلا بر اساس آئین نامه 1400 و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سایت کانون و فضای مجازی (در صفحات مربوط به کانون) در دسترس عموم قرار گیرد .
7-در خصوص تعیین ارکان مقرر گردید :
الف: آقای محمد طایفه زرکش بعنوان نماینده شورای اجرائی تعیین می گردد .
ب: آقای سینا محلوجی بعنوان رئیس اداره معاضدت تعیین می شود .

اعضای کمیسیون معاضدت عبارتند از :
1-شعبه عرایض :
آقایان و بانوان : سعید یوسفی،علی حسنی ،نگار کاظم نیا،فریده بابائی مدانی ،مهسا حاج فتحعلی ها،نجمه پور نیک قلب،نازنین زارع پور،زهرا شیرزاد ،میثم همتی و مینا عسگری مژد هه
2-شعبه قضائی : آقایان و بانوان:منیژه شاهسوند ،میترا قربانی ، پژمان برقی ، امین عموئی ، زهرا رجبی نژاد ، مرضیه آئینه چی ، مصطفی فرجی ، خشایار انتظاریان ، مریم رجبی فرد ، سید مهدی حسینی
8- اعضای کمیته بررسی تکالیف کمیسیون کار آموزی عبارتند از :
صدیقه درگاهی ، سوگند تقی پور ، مهسا رمضانی ، زهره قربانی ، مهری آئینه چی ، سحر محمد بیگی ، مریم ضیاءآبادی ، محمد ابراهیم قموشی ، عذرا زارعی ، ثمین زهرا صالحی ، مصطفی رحیمی پور ، ستاره خانبان ، جلال پاک زاده ، سیما شریفی ، فریده امینی ، مریم امینی

ختم جلسه اعلام می گردد .


جلسه هشتم

 

به تاریخ 19/04/1402  هشتمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی و امیر افشین کلانتری تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .

1-آقای امیر ارسلان غیاثوند با اکثریت آراء به عنوان دادستان کانون وکلای دادگستری انتخاب شدند .

2-آقای امجد معتمدی و آقای احسان الله قنبری بعنوان معاونین دادستان با اکثریت آراء انتخاب شدند .

3-خانم زهرا یوسف معمار ، آقای مهدی پروین بازاری ، مسعود نائب زاده ، خانم خدیجه حیدری ، خانم سوگند تقی پور ، آقای علی اکبر شایگان ، آقای علی عسگر اسکندری ،آقای حسن یعقوبی ، آقای سعید محمدی ،آقای ناصر عبدالله نژاد ، خانم زهره زینالی ،خانم مریم طهرانیها ، آقای کمال رضائی نیارکی ، آقای میثم مختار زاده ، آقای حمید یاوری ، آقای پژمان قدیری و آقای ابوالفضل بهرامی به عنوان دادیاران دادسرای انتظامی انتخاب شدند

4- اینجانب محمد طایفه زرکش از سمت نمایندگی شورای اجرائی انصراف خود را اعلام داشته بدینوسیله مقرر گردید با نظر اکثریت اعضای حاضر هیات مدیره آقای علیرضا وادی خیل بعنوان نماینده شورای اجرائی انتخاب شد .

1-در خصوص فعالیت کاری آقای سید احسان حسینی ،با اکثریت آراء ،قطع رابطه کاری ایشان با کانون اعم از مدیر داخلی و فعالیت ساختمانی تصویب گردید .

مخالفین : الف : آقای محمد نسخه چی اظهار داشت با توجه به فعالیتهاو حضور موثر ایشان در جریان تکمیل ساختمان و نگهداری ساختمان و تجربه ای که در این مدت در این موضوع داشته اند عدم حضور ایشان باعث ورود خسارت خواهد شد لذا با قطع همکاری ایشان مخالف هستم .

ب: آقای محمد طایفه زرکش اظهار داشت در خصوص مدیر داخلی ، با توجه به اینکه مدتی است ایشان بر عملکرد کارمندان اشراف خوبی داشته اند و ادامه کار ایشان را جهت سامان یافتن وضعیت اداری کانون مناسب می بینم علیهذا با قطع رابطه کاری ایشان در حوزه مدیر داخلی مخالفم .

2- در خصوص دادخواست دیوان عدالت اداری ، با توجه به اینکه وکیل کانون قبلا” دادخواست را تقدیم کرده و ریاست محترم کانون نیز ظاهرا” رفع نقص فرموده اند  تا خصوص نتیجه اقدامی متصور نیست . مراتب توسط ریاست محترم پیگیری نتیجه گزارش گردد .

3- در خصوص رای کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین مبنی بر پرداخت جریمه با توجه به اینکه مطابق ظرفیتهای قانونی شورای شهر ، مجوز تخفیف و تعدیل جریمه را دارد ، مقرر گردید جلسه مذاکره و هم اندیشی جهت استفاده از این ظرفیت با هماهنگی سرکار خانم یوسف معمار بعنوان نماینده کانون اقدام عاجل صورت پذیرد

4-با اصل خرید 50 عدد صندلی جهت آزمون موافقت گردید . مقدر شد آقای فخرالدین شکری با مشخصات مندرج در فاکتور ،از شرکت سازنده یا نمایندگی های فروش اخذ قیمت نموده و بهترین پیشنهاد فروش را اعلام و عملی نمایند .

5- در خصوص قراردادهای ورزشی آقای سعید سعودیان هیات مدیره با توجه به انقضای هیات مدیره سابق ، با قرارهای مذکور موافقت نموده و مقرر گردید کارسازی شوند .
6-گزارش مذاکرات با شرکت آریا ویلا سازه از سوی ریاست محترم کانون قرائت گردید .
7-پیشنهاد تعطیلی موقت روزهای پنج شنبه مورد موافقت قرار نگرفت .
8-با حق الزحمه آقای شامی اقدام به مبلغ 000/000/30 (سی میلیون ریال) موافقت می گردد .
9-محل اشتغال پس از کار آموزی آقای موسی باقری نیکو شهرستان آبیک تعیین گردید .
10-درخصوص درخواست شرکت صنعتگران اوج پرواز و پرداخت قسط چهارم قرار داد ، مقرر گردید موضوع به آقای فخرالدین شکری ارجاع ضرف یک هفته ضمن بررسی قرار داد و میزان کار انجام شده اعلام نمایند آیا شرکت مذکور مستحق دریافت مبلغ موضوع خواسته می باشد یا خیر . (میزان یک هفته صحیح است ).
11- با درخواست انتقال موقت آقای بهمن طاهرخانی از کانون مرکز به کانون قزوین شهرستان تاکستان موافقت گردید .
ختم جلسه اعلام می دارد .


جلسه نهم

به تاریخ 28/04/1402  نهمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی و امیر افشین کلانتری تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .

1-با درخواست انتقالی آقای محمد رحمانی از اسفرورین به تاکستان موافقت گردید (انتقال دائم)

2-نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلا در خصوص کتاب اسناد چشم انداز قرائت شد .

3-با تقاضای وام آقای حسن غلامی به مبلغ 50 میلیون تومان ، با اکثریت آراء مخالفت گردید . آقای افشین کلانتری نظر ممتنع داشتند.

4-در خصوص نامه آقای فخرالدین شکری در خصوص سرفصلهای دروس آئین دادرسی کیفری و حقوق جزای اختصاصی و تجارت و مخالفت با ممتحن درس آئین دادرسی کیفری قرائت گردید . مقرر گردید آقایان کلانتری و نسخه چی مذاکرات لازم را انجام دهند .

5-با درخواست آقای روح الله قموشی برای برگزاری دوره ذهن آگاهی ،به اکثریت آراء موافقت گردید .

6- اعتراض آقای یحیی بابایی به نظر اداره معاضدت پذیرفته شد . مقرر گردید نسبت به معرفی وکیل معاضدتی اقدام شود .

7-در خصوص درخواست تهیه لباس فرم برای کارمندان ،مقرر گردید صرفا” نسبت به تهیه لباس برای اعم از بانوان و آقایان کارمند موافقت می گردد .(غیر از لباس ، هزینه ای پرداخت نخواهد شد .)

8-اعتراض خانم مریم خواجه امیری به نظر اداره معاضدت پذیرفته شد .مقرر گردید نسبت به معرفی وکیل معاضدتی اقدام لازم صورت گیرد .

9-درخصوص ارکان و کمیسیون های کانون در ادامه انتصابات قبلی به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید .

شعبه اول دادگاه :

رئیس دادگاه :آقای ابوالفضل تاج احمدی

دادرسان : 1- اکبر غفوری           2- مجتبی گنجه ها

دادرسان علی البدل : 1- سعید بهرام خانی         2- مهری آئینه چی

شعبه دوم دادگاه :

رئیس دادگاه : آقای آفشید خوش نویس

دادرسان :  1- لادن عباسی           2-علی اصغر مقدمی

دادرسان علی البدل :محمد تقی صالحی        2-غلامرضا عظیمی

شعبه سوم دادگاه :

رئیس دادگاه : عباس محمدی

دادرسان :  1- محمد زارعی           2- سید مهدی پرپینچی

دادرسان علی البدل : 1- جمشید عظیمی    2- محمد رحمانی

شعبه چهارم دادگاه :

رئیس دادگاه : صمد فلاح

دادرسان  :  1- علی زرآبادی پور       2- بهزاد فخیمی

دادرسان علی البدل :  1- حسن رضا محمدی      2- مسعود شربیانی

و اما اعضای کمیسیون داوری به شرح ذیل تعیین می گردد :

 

شعبه اول داوری :

 • پژمان برقی 2-  علی عموئی        3- مریم آقا بیگی

شعبه دوم داوری :

 • ابراهیم ثابتی 2- امیر شیرخانلو        3- زهرا اسدی

شعبه سوم داوری :

 • علی کشاورز 2- محمد علی معصومی    3- حسن قاسمی

شعبه چهارم داوری :

 • عباس اسماعیلی فر 2- سید مهدی حسینی       3- پرویز مهر علیان

آقای حمید رضا اسماعیلی و آقای مهدی فخیمی نیز در زمره دادیاران دادسرای انتظامی کانون اضافه و انتخاب شدند .

اعضای کمیسیون علمی -پژوهش کانون به شرح زیر تعیین می گردد :

آقای رحیم معروفی به عنوان رئیس  .

اعضای کمیسیون عبارتند از:

 • ابوالفضل بهرامی 2- امیر افشار نجفی      3- علی سر فرانی     4- بهزاد ملک محمدی

5- مجتبی بهرامی        6- محمد آذر بایجانی      7- امیر حسین عباسی   8- مرتضی شاقلانی

9- میثم چگینی   10- احمد رضا حسین وردی   11- پریسا ثقفی      12- حسین بابائی   13- زهرا اسدی

اعضای کمیسیون رفاه به شرح ذیل تعیین گردیدند :

1-سعید بهرامخانی (رئیس)  2- علی کیادوست    3- آرش اردیبهشتی  4- نازنین زهرا زارع پور  5- محمد رفیعی آتانی  6- سمیرا کاظمی    7- شهریار ربیعی   8- محسن منوچهری  9- هاشم مالمیر چگینی

10- مهدی کیائی   11- مریم ضیا آبادی

اعضای کمیسیون بانوان :

 • خانم لادن عباسی (رئیس) 2- زهرا سبزی    3- مهناز شیرازی   4- لیلا پیرهادی  5- زینب کلهر

6-فهیمه راحتلوئی   7- فرانک فیض اللهی   8- فاطمه کلاهدوز    9- رقیه عباسیان پور

اعضای کمیسیون روابط عمومی :

1-سعید ابراهیمی (رئیس)  2- سولناز قمری  3- فرامرز محمدی  4-سمیه جلیلوند   5- فاطمه باجلان

6-مهرداد جوانی   7- سعید یوسفی   8- قاسم نجفی   9- نگار کاظم نیا  0 1-علیرضا پیر هادی

11-مجید علی مددی   12-شیما حاتمی راد   13- محمد افشار مقدم  14- نگار جدی  15- غزل فاروقی

16-مهسا رمضانی

 

اعضای اداره حقوقی :

1-محمود رضا ذاکرین   2- محسن موحد زاده   3- مجید حسینی

آقای هاشم مالمیر چگینی به اعضای شعبه عرایض و خانم الهام اسدی  و خانم زهرا بهرامی هر دو بعنوان اعضای شعبه قضائی اداره معاضدت منصوب گردیدند . خانم فروغ پزشکی نیز بعنوان عضو شعبه قضائی اداره معاضدت تعیین گردید.

با پرداخت مبلغی به عنوان پاداش به آقای صادق اسمی جهت اضافه کار موافقت می شود .


جلسه دهم

 

به تاریخ 10/05/1402  دهمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی و امیر افشین کلانتری تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .

الف : کمیسیون کار آموزی به شرح زیرتعیین می کردد :

 • آقای سید تقی حاجی سید رضی (رئیس)
 • خانم مهرنوش کیانی فرد( عضو )
 • خانم نازنین زهرا عطاری (عضو )
 • آقای حسین محبی ( عضو )
 • آقای علی شکری ( عضو )

ب: اعضای کمیسیون پارلمانی به شرح زیر تعیین می گردد :

 • آقای مجید علی محمدی ( رئیس کمیسیون )
 • آقای مهدی جلیلوند ( عضو )
 • خانم نگار کاظم نیا (عضو )
 • آقای حسن میرزا محمدی ( عضو )
 • آقای مصطفی کشاورز کلهر (عضو )
 • آقای امیر شیر خانلو (عضو )
 • آقای علی کشاورز قدیمی (عضو )
 • آقای محمد رحمانی ( عضو )

ج: اعضای کمیسیون حمایت به شرح زیر تعیین می گردد :

 • خانم فاطمه گلنار (رئیس ) 7-آقای عباس محمدی (عضو )
 • خانم رئوفه چگینی (دبیر )        8- آقای محمد رحمانی  (عضو )

 

3-آقای میر سینا داوری (عضو )                                  9- آقای امیر شیر خانلو (عضو )

4-آقای علی اکبر لشگری ( عضو )                              10- آقای علی صالحی (عضو )

5-آقای محمد حسین سرداری (عضو )                        11- مصطفی عبد الکریمی (عضو)

6-آقای عباس سرفرانی (عضو )                                   12- آقای کریم جوادی (عضو)

د: اعضای کمیسیون استفتائات و تنقیح قوانین

 • محمد رضا شهیدی (رئیس) 6- علی زر آبادی پور (عضو )
 • سید تقی حاجی سید رضی (عضو ) 7- مهدی یزدی پور (عضو )
 • علی حاج محمدی ها(عضو ) 8- رحیم معروفی  (عضو )
 • محمد حسین سرداری (عضو )
 • اسلام رجبعلی (عضو )

ه : آقای نعیم شاه تقی و بانوان مریم ضیاء آبادی و ستاره خانبان به اعضای کمیسیون علمی اضافه می گردند

ضمنا” بانوان زهره زینالی و حدیثه سروش آرا به کمیسیون روابط عمومی افزوده می شوند .

و:اعضای کمیسیون ورزش به شرح زیر تعیین می شود .

 • شهاب میر آقا پور (رئیس ) 8- فاطمه سمیع زاده (عضو )
 • سوگند تقی پور (دبیر ) 9- کریم مجتبوی (عضو )
 • آرش اردیبهشتی (عضو ) 10- مرتضی شاقلانی (عضو )
 • حمید رضا اسماعیلی (عضو ) 11- خدیجه حیدری (عضو )
 • رحیم افشار (عضو ) 12- مهرداد جوانی (عضو )

 

 • مصطفی علی نیا (عضو ) 13- مصطفی رحیمی پور (عضو )
 • روح الله قموشی (عضو ) 14- علی صالحی (عضو )

ز: اعضای کمیسیون ادب و هنر به شرح زیر تعیین می شود :

 • مهدی یزدی پور (رئیس ) 6- حسین خدابنده (عضو )
 • سارا آقائی (دبیر )                        7- زهرا مرآتی (عضو )
 • مرجان سر رشته داری (عضو ) 8- مریم طهرانی ها (عضو )
 • بهروز عبادی گنبد (عضو ) 9- فاطمه شهسواری (عضو )
 • حمید اسدی (عضو ) 10- فریده امینی (عضو )

ح: اعضای کمیسیون محیط زیست به شرح زیر تعیین می گردد :

 • آقای علی کمالی (رئیس )
 • آقای مصطفی زمانی (عضو )
 • آقای مهدی اسماعیلی (عضو )

ط: اعضای کمیسیون تسهیلات به شرح زیر تعیین می گردد :

 • پرویز مهرعلیان 2- خانم زرین تاج ذاکری         3- آقای سینا محلوجی

ی: اعضای اداره نظارت موضوع ماده 85 آئین نامه به شرح زیر تعیین می گردد :

 • آقای محمد رضا شهیدی (رئیس )
 • خانم فاطمه گلنار (نائب رئیس)
 • آقای احمد حاجی محمد پور (عضو )
 • آقای علی حاج محمدیها (عضو )
 • آقای امیر حسین حصاری (عضو )
 • آقای کریم جوادی (عضو )
 • خانم زهرا یوسف معمار (دبیر)

ک: اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده 55 قانون وکالت :

 • حسینعلی ساریجا لو                                        5- رضا صالحی
 • اعظم رحیمی                                                    6- میلاد طاهرخانی
 • غلامحسین مهر علیان                          7-شهاب میر آقا پور
 • داود اینانلو                                                        8-   محمد آذر بایجانی     

گ: اعضای کمیسیون مالیاتی به شرح زیر تعیین می گردد :

 • رحیم معروفی
 • مسعود اسدی
 • مصطفی عبد الکریمی
 • سید مسعود قاسمی

 

درخواست آقای مجتبی گودرزوند قرائت گردید و مورد موافقت واقع نشد .

درخواست آقای عباس آراء برای صدور پروانه کار آموزی قرائت گردید با توجه به اینکه هنوز قطع رابطه کاری ایشان مسلم نیست مقرر است به نامبرده ابلاغ شود ظرف مهلت 10 روز نسبت به قطع رابطه کاری اقدام نماید . پس از رفع نقص بنظر برسد . (نظر اکثریت )

آقای فخرالدین شکری با مراتب فوق مخالف بوده و اظهار می دارد طبق ماده 45 آئین نامه ظرف 3 ماه قانونی مدارک خود را ارائه نداده و عذر موجه وی محرز نیست (نظر اقلیت )

در خصوص استحقاق شرکت آریا ویلا سازه به دریافت اجرت المثل فعالیتهای انجام شده ، با توجه به مذاکرات بعمل آمده اعضای هیات مدیره با پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال دیگر علاوه بر دریافتی های سابق ایشان موافقت نمودند. نحوه پرداخت مبلغ ، به ریاست کانون محول گردید. بدیهی است پرداخت وجه موصوف منوط به اعلام رضایت قطعی و رسمی شرکت مذکور می باشد  .

 نامه صندوق حمایت به شماره 2000035/5 به تاریخ 11/04/1402 قرائت گردید .


جلسه یازدهم

 

به تاریخ 21/05/1402یازدهمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری،سید محسن خطیبی قمی تشکیل است ودرخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .جناب افشین کلانتری علیرغم وصف ابلاغ حضور ندارند . مراتب زیر در این جلسه مقرر گردید.

 • اکثریت اعضا حاضر با تهیه برنامه راهبردی هیات مدیره دوره دهم موافقت نمودند .

و مقرر شد علاوه بر اعضای هیات مدیره تعدادی از همکاران بعنوان مشاور جهت تنظیم این سند دعوت گردند .

آقای محمد طایفه زرکش به جهت اینکه این طرح هنوز ناپخته بوده و کلیت آن مدون نشده است در این خصوص نظر ممتنع دادند .

 • در خصوص ارائه پیشنهادات مربوط به دستورالعمل موضوع ماده 161 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر گردید موضوع جهت بررسی چند جانبه به قید فوریت به کمیسیون استفتائات ارجاع تا در جلسه یا جلسات مشترکی که با هیات مدیره برگزار می نمایند ،پیشنهاد نهائی را جهت ارائه به اسکودا تهیه و در اختیار هیات مدیره قرار دهند .
 • درخصوص تعیین نماینده کانون در خصوص تدوین منشور اخلاق حرفه ای، مقرر گردید خانم فاطمه گلنار بعنوان نماینده کانون قزوین به اسکودا معرفی گردند .(عضو پیشنهادی کار گروه تدوین منشور اخلاق حرفه ای)
 • آقایان و بانوان پژمان برقی ، زهرا سبزی ، شیما رحمانی فر، مریم حکیمی پور ،معصومه ربیع زاده بعنوان عضو کمیته بررسی تکالیف کمیسیون کار آموزی تعیین گردیدند .
 • در خصوص اجرای مصوبه مورخ 10/05/1402 هیات مدیره راجع به تنظیم توافقنامه با شرکت آریا ویلا سازه ، ضمن ارائه گزارش تنظیم صلحنامه و نیز نظر کارشناس رسمی آقای مجیدرضا شاهدوست ، با پرداخت هزینه کارشناسی مبلغ 50.000.000 میلیون ریال موافقت گردید و کلیه اقدامات انجام شده مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت ( راجع به توافقی که با این شرکت انجام شد و نهایتا مقرر گردید

یکصدو پنجاه میلیون تومان نقد، یکصدو پنجاه میلیون تومان در آبان ماه و دویست میلیون تومان در بهمن ماه به شرکت مذکور پرداخت گردد )

6-پیرامون مصوبات مجمع عمومی اسکودا مورخ 19/05/1402 مقرر شد جلسه مشترک با کمیسیون پارلمانی پیرامون مسائل روز وکالت تشکیل و نتایج آن پس از ارزیابی به اسکودا گزارش گردد ( خصوصا” در زمینه قانون برنامه هفتم توسعه و ماده 4و79 آن)

7-با توجه به برگزاری آزمون دوماهه کار آموزی وکالت مقرر گردید جلسات کمیسیون علمی روز دوشنبه و نیز جلسه روز سه شنبه هر دو جلسه این هفته تعطیل باشد ، مقرر است موضوع ابلاغ گردد .

8-با توجه به انصراف آقای کمال رضائی از سمت دادیاری کانون ، بجای ایشان آقای محمد احمدی (شماره پروانه 1086 ) بعنوان دادیار انتظامی منصوب می گردد .

ختم جلسه اعلام گردید .


جلسه دوازدهم

 

به تاریخ 28/05/1402  دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .

 • درخواست انتقالی آقای رضا الیاسی از کانون اصفهان به کانون قزوین شهر محمدیه قرائت شد و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .
 • بنا بر نامه انصراف خانمها 1-مهری آئینه چی 2- مریم ضیاءآبادی 3-ثمین زهرا صالحی از عضویت در کمیته بررسی تکالیف کمیسیون کار آموزی ،هیات مدیره به جای ایشان 1-خانم فاطمه شهسواری  2- آقای قاسم نجفی  را انتخاب و جایگزین نمودند .
 • با درخواست قرض الحسنه آقای ابراهیم کاظمی کارمند کانون به مبلغ 20 میلیون تومان موافقت گردید
 • نامه معاونت محترم قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب قزوین پیرامون نحوه نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه عفاف و حجاب قرائت و موضوع به کمیسیون بانوان ارجاع شد .
 • مصوبه 18/05/1402 مجمع عمومی اسکودا و اتخاذ تصمیم در خصوص سیاستگذاری در مورد دستورالعمل ماده 161 آئین نامه لایحه استقلال و تعیین نمایندگان کانون قزوین به اسکودا به آقایان 1-سید تقی حاجی سید رضی 2-امجد معتمد ی 3- سعید ابراهیمی 4- محمد نسخه چی 5- محمد طایفه زرکش
 • 6 -آقایان 1- امیر حسین حصاری 2- کریم جوادی  3- علی زمان سلگی 4- مجید علی محمدی 5-ابوالفضل مهر پوری  6- اسلام رجبعلی  7- رامین میرزائی 8-علی کشاورز قدیمی 9- خدیجه حیدری  ، با ریاست آقای امیر حسین حصاری به اتفاق به عنوان اعضای کمیسیون ایثارگران و خانواده شهدا تعیین گردید.

جلسه سیزدهم

 

به تاریخ 30/05/1402  سیزدهمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین بصورت ویژه به تصدی آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .

درخصوص مصوبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورخ 29/05/1402 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید .

1-در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مصوبه 29/05/1402 از طریق کمیسیون روابط عمومی از همکاران وکیل عضو کانون وکلای قزوین نظر سنجی به عمل آمد .

2- نشستی برای تاریخ 01/06/1402 (پنجشنبه ) با حضور اعضاء محترم کمیسیون استفتائات ،رئیس کمیسیون پارلمانی ، رئیس کمیسیون ایثارگران ، رئیس روابط عمومی ، رئیس کمیسیون علمی ، نماینده شورای اجرائی ،روسای ادوار کانون وکلای استان قزوین ، دکتر هادی ساعی وکیل و هیات علمی دانشگاه در خصوص مصوبه 29/05/1402 مجلس شورای اسلامی تشکیل و از اعضاءمحترم جهت نظر سنجی و همفکری دعوت بعمل آید .


جلسه چهاردهم

 

به تاریخ 11/06/1402  چهاردهمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین بصورت ویژه به تصدی آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید .

 • ریاست محترم کانون گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در هفته گذشته در خصوص تصمیم هیات مقررات زدائی ارائه نمودند و اعضاء هیات مدیره پیرامون آن به شور و مشورت پرداختند و هر یک مبادرت به ارائه راهکار نمودند .
 • تشکیل جلسه مجمع عمومی کانون وکلا مستقل دادگستری استان قزوین برای تاریخ 19/06/1402 راس ساعت 17 الی 19 مورد موافقت قرار گرفت .
 • مقرر شد به منظور بررسی و ارزیابی راهکارهای مربوط به تصمیم هیات مقررات زدائی مورخ 29/05/1402 مجلس شورای اسلامی ،هیات مدیره کانون در جلسه علمی روز دوشنبه 13/06/1402 حضور داشته و نقطه نظرات خود را پیرامون آن ارائه نمایند .
 • مقرر گردید جلسه ای در تاریخ 13/06/1402 جلسه ای با حضور هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین ،کانون کارشناسان مرکز قوه قضائیه ،مرکز وکلا وامور خانواده استان قزوین ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،کانون روانشناسان ،کانون سردفتران استان قزوین راس ساعت 16 شانزده در محل سالن اجتماعات کانون وکلای قزوین پیرامون تصمیم مورخه 29/05/1402 هیات مقررات زدائی مجلس شورای اسلامی تشکیل گردد .
 • تهیه نامه ای در خصوص مصوبه 29/05/1402 هیات مقررات زدائی مجلس شورای اسلامی و طرح دیدگاههای کانون وکلای دادگستری استان قزوین خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه و شورای نگهبان و ارسال به مراجع مذکور .

 

1-با درخواست خانم مهری آئینه چی مبنی بر عدم تمایل به کار در کمیسیونهای کانون موافقت میشود و خانم عذرا زارعی به عنوان عضو البدل جایگزین خانم مهری آئینه چی می شود .

2-درخصوص بند دوم مقرر شد پس از تهیه گزارش توسط آقای فخرالدین شکری در جلسه آتی هیات مدیره مطرح شود .

3-با مصوبه کمیسیون کار آموزی و دروس اعلامی موافقت می شود ، ضمنا” در دوره های برگزار شده موضوع اخلاق حرفه ای و مقررات وکالتی حد اکثر 4 جلسه برگزار شود و نیازی به برگزاری آزمون در دو موضوع مذکور نمی باشد .

نظر آقای طایفه :

با اصل سرفصلها و اصل دروس اعلامی موافقت لکن با واگذاری مطلق ارائه دروس به کمیسیون کار آموزی مخالفم ، ومعتقدم سرفصلها و اساتید باید به هیات مدیره معرفی و توسط هیات مدیره تائید شود .

آقای فخرالدین شکری هم با این نظر موافق هستند .

نظر آقای خطیبی و نسخه چی:به نظر اینجانب با اصل دروس و سرفصلها موافقیم – لذا با توجه به اینکه در خصوص تعیین مختبرین و نحوه انتخاب سرفصلها در آئین نامه سکوت شده کمیسیون کار آموزی بر اساس نیاز سنجی و موضوعات با اولویت سر فصلها را تعیین نمایند .

آقای طایفه اعلام می نمایند : در موارد سکوت قانون یا آئین نامه باید به اصول کلی و عمومی مراجعه کرد و اصول کلی حاکی از آن است که کمیسیون کار آموزی منصوب هیات مدیره است و در برنامه ها باید از هیات مدیره تبعیت نماید – فلذا منعی برای تائید برنامه های پیشنهادی کمیسیون کار آموزی نیست و نظر آقای شکری هم بر این امر است .

4- درخواست آقای ابراهیم کاظمی : مقرر شد پس از تکمیل مدارک به نظر اعضاء هیات مدیره برسد .

5-با انتقال دائم آقای رضا الیاسی از کانون اصفهان به کانون قزوین شهر محمدیه موافقت می شود .

6-با صدور پروانه برای خانم زیبا صالحی فرزند ابراهیم مطابق بند دال ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا موافقت شد به شهر محمدیه .


جلسه پانزدهم

 

به تاریخ 26/06/1402  پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی آقایان محمد نسخه چی ،محمد طایفه زرکش ،فخرالدین شکری ،سید محسن خطیبی قمی تشکیل است و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید

1-گزارش ریاست محترم اتحادیه به شماره 1338 صادره 02 تاریخ 21/06/1402 قرائت شد .

2-نامه رئیس کمیسیون کار آموزی مبنی بر معرفی اعضاء ،اساتید اختبار قرائت گردید .

3- نتیجه آزمون کار آموزی وکالت سال 1402 در جلسه هیات مدیره قرائت شد . با توجه به کارنامه های ارسالی 226 نفر حائز شرایط شدند که مقرر شد نتیجه آزمون از طریق سایت کانون وکلا اطلاع رسانی شود و هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده مبلغ سی میلیون ریال تعیین گردید .

4-نامه کمیسیون پارلمانی قرائت شد وبا درخواست آن موافقت شد و نسبت به برگزاری همایش مقرر شد در جلسه مشترک با هیات مدیره موضوع بررسی شود .

5-بررسی نامه کانون فارس به نمایندگان مجلس قرائت شد .

6- با افزایش بیست درصدی حق الزحمه مختبرین (اساتید ) و مراقبین آزمون دور اول کار آموزی 1400 نسبت به دور قبل آن موافقت شد .

7-انصراف آقای کریم جوادی از کمیسیون حمایت قرائت و مورد موافقت قرار گرفت .

8- انصراف آقای کمال رضائی نیارکی از دادیاری کانون قرائت و مورد موافقت قرار گرفت .

-مصوبات کمیسیون حمایت قرائت گردید . مقرر شد در خصوص مشکلات این کمیسیون در جلسه مشترک با روسای کمیسیون ها موضوعات بررسی گردد .

10-مصوبات نشست دوم هیات اندیشه ورز قرائت گردید .

11-اعتراض خانم شهلا نعمتی نسبت به نظریه رئیس کمیسیون معاضدت بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد حق الوکاله تقسیم مال مشاع پس از اجرای حکم به وکیل منتخب پرداخت گردد .

12-درخواست جامعه وکلای حرفه ای ایران جهت برگزاری دوره های علمی و کاربردی قرائت گردید وجهت بررسی بیشتر به کمیسیون علمی ارجاء گردید .

13- درخواست خانم خدیجه رنجبر قرائت گردید و مقرر گردید عین مرقومه ایشان جهت بررسی و مساعدت به کانون وکلای گیلان اعلام شود .

14-نامه آقای امیر افشین کلانتری در خصوص اشراف به اوضاع کانون و عملکرد هیات مدیره قرائت گردید .

15-گزارش آقای فخرالدین شکری در خصوص مشاجره قرائت گردید و آقای خطیبی قرار شد موضوع را بررسی و رتق و فتق نمایند .

16- با درخواست انتقال آقای بابک قاسمی از کانون مرکز شهر زاهدان به کانون قزوین شهر بشاریات موافقت شد

17- درخواست آقای عسگر حاجی پور متقاضی بند دال ماده8 در جلسه هیات مدیره مطرح و اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء ایشان را حائز شرایط دریافت پروانه کار آموزی ندانستند .

18- تصمیم مورخ 28/05/1402 ریاست محترم کار آموزی در خصوص تمدید دوره کار آموزی به مدت 12 ماه ،مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت .

ختم جلسه اعلام می گردد .