هیأت مدیره

اسامی اعضای هیأت مدیره دوره دهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین

شروع فعالیت دوره دهم هیات مدیره از 6 خرداد ماه 1402

 


محمد نسخه چی

رئیس

محمد طایفه زرکش

نایب رئیس

فخرالدین شکری

بازرس

وحید خواجه حق وردی

عضو هیأت مدیره

سید محسن خطیبی قمی

عضو هیأت مدیره


 

اعضای علی البدل

 


علی امینی

علیرضا وادی خیل


 

اسامی اعضای هیأت مدیره ادوار پیشین

 


اعضای اصلی هیأت مدیره دوره نهم بعد از آبان 1401

 • محمد مهدی نحوی
 • علی امینی
 • امیر کاتبی
 • محمد نسخه چی
 • غلامرضا تجدد

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره نهم بعد از آبان 1401

 • سینا داوری
 • محمد رضا شهیدی

اعضای اصلی هیأت مدیره دوره نهم تا آبان 1401

 • سید محمد حسینی
 • محمد نسخه چی
 • امیر کاتبی
 • محمد مهدی نحوی
 • غلامرضا تجدد

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره نهم تا آبان 1401

 • علی امینی
 • سینا داوری
 • محمد رضا شهیدی

اعضای اصلی هیأت مدیره هشتم 

 • محمدرضا شهیدی
 • امیرافشین کلانتری
 • سیدمحسن خطیبی
 • سیدمحمد حسینی
 • غلامرضا تجدد

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره هشتم

 • محمدمهدی نحوی
 • محمدجواد چیتگرزاده
 • امیر کاتبی
 • محمد نسخه چی
 • میرسینا داوری
 • محمدحسین سرداری
 • حسین محبی شیخلری
 • امیرافشین کلانتری
 • غلامرضا تجدد
 • حسین اردکانی
 • محمد نسخه چی
 • میرسینا داوری
 • محمدحسین سرداری
 • امیرافشین کلانتری
 • غلامرضا تجدد
 • وحید خواجه حق وردی
 • مهدی یزدی پور
 • بهروز شریفی
 • علیرضا وادی خیل
 • امیرافشین کلانتری
 • محمدرضا شهیدی
 • فاطمه گلنار
 • کریم کریمی ها
 • ابوالفضل تاج احمدی
 • علیرضا وادی خیل
 • محمدرضا شهیدی
 • فاطمه گلنار
 • سیمین دخت پرنیان
 • منصور فیروز منش
 • سید حسن رفیعی
 • محمد ملک محمدی
 • ابوالفضل تاج احمدی
 • سید حسن ابطحی
 • سید حسن رفیعی
 • محمد ملک محمدی
 • منصور فیروزمنش
 • فاطمه میرشکرائی
 • سیدحسن ابطحی