آئین نامه جلسات هیأت مدیره

در ادامه این مطلب، آئین نامه جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین جهت استحضار اعضای محترم قابل مشاهده است:

 


 

ماده 1- جلسات هیأت مدیره کانون وکلا هفته ای یک روز ، در روز چهار شنبه ، ساعت 11:30 تشکیل می گردد.

تبصره در صورتی که تا ساعت 12:30 اکثریت برای تشکیل جلسه حاصل نشد ، حاضرین می توانند با تنظیم صورت جلسه محل هیأت مدیره را ترک کنند.

ماده 2- جلسات هیأت مدیره کانون وکلا با حضور لااقل سه نفر از اعضاء هیأت مدیره که هر سه نفر آن عضو اصلی باشند ، رسمیت می یابد .

تبصره در صورتی که منشی حاضر نباشد ، به تشخیص رئیس یکی از اعضاء وظایف منشی را انجام خواهد داد.

ماده 3- رئیس کانون جلسات هیأت مدیره را اداره می نماید و در غیاب او نایب رئیس این وظیفه را انجام خواهد داد.

ماده 4 قبل از شروع هر جلسه صورت جلسه قبل قرائت می شود و پس از انعکاس تذکرات اصلاحی تصویب می شود.

ماده 5- موقعی که یکی از اعضای علی البدل در موضوعی که مطرح است ، شرکت کرده باشد ، حق رأی او تا پایان جلسه ، در آن موضوع محفوظ خواهد بود .

ماده 6 دستور هر جلسه قبلاً از طرف رئیس تعیین و در محل اعلانات و اتاق هیأت مدیره کانون لااقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه آگهی خواهد شد. مذاکرات بر طبق دستور تعیین شده انجام می شود ، مگر در امور فوری که به تشخیص رئیس جلسه و یا به تقاضای لااقل دو نفر از اعضای حاضر هیأت مدیره در جلسه مورد مذاکره قرار          می گیرد .

تبصره نیم ساعت از وقت هر جلسه به مذاکرات قبل از دستور اختصاص خواهد داشت .

 ماده 7 مذاکرات باید موجز و مختصر باشد . منشی جلسه رئوس مطالب اعضای هیأت مدیره را در صورت جلسه منعکس خواهد کرد . گوینده می تواند متن کامل اظهارات خود را به منظور پیوست شدن صورت مجلس تسلیم کند .

ماده 8- مدت صحبت گوینده پنج دقیقه است. در صورت اقتضا با موافقت رئیس جمعاً تا ده دقیقه قابل تمدید است .

ماده 9- مذاکرات هیأت مدیره جز در موارد زیر علنی است و وکلای دادگستری می توانند منحصراً به عنوان تماشاچی در جلسات حضور یابند .

  1. طرح تقاضای متقاضیان پروانه وکالت و یا ترفیع.
  2. تقاضای کمک های مالی وکلای دادگستری.
  3. بودجه کانون وکلا.
  4. طرح پرونده های انتظامی.
  5. گزارش کمیسیون اختبار.
  6. به تشخیص رئیس جلسه یا به تقاضای حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره.

تبصره – هیچ کس از تماشاچیان حق مداخله و اظهار نظر در مذاکرات هیأت مدیره را ندارند . در صورتی که هر یک از تماشاچیان رفتاری مخل با نظم جلسه نماید ، به دستور رئیس از جلسه خارج خواهد شد.

ماده 10- رئیس جلسه می تواند در صورتی که عدم رعایت نظم و بیان مطالب خلاف شئون وکالت به گوینده اخطار کند و در صوت تکرار او را توبیخ ولدی الاقتضا مراتب را نیز در صورت جلسه منعکس نماید .

ماده 11- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نباید بدون عذر موجه و اجازه رئیس جلسه را ترک گوید . منشی مکلف است وقت دقیق ورود و خروج اعضای هیأت مدیره را در صورت جلسه منعکس کند . حضور کمتر از نصف مدت جلسه غیبت محسوب می شود .

ماده 12- حضور و غیاب اعضای هیأت مدیره اعم از اصلی و علی البدل در محل اعلانات کانون با ذکر اسامی حاضرین و غایبین بدون عذر موجه آگهی خواهد شد.

تبصره تشخیص موجه بودن غیبت به عهده رئیس کانون است .

ماده 13- هر پیشنهادی که مطرح می شود ، وقتی قابل بحث و شور است که علاوه بر پیشنهاد دهنده دو نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره آن را تأیید کنند . پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضا کند که پیشنهاد او در صورت مجلس منعکس گردد.

ماده 14- لااقل هر شش ماه یک بار هیأت مدیره از کلیه وکلای دادگستری دعوت می کند تا برای استماع گزارش اقدامات هیأت مدیره و توضیح در اطراف مسایلی که ضروری تشخیص می شود ، حضور به هم رسانند ؛ ( عین گزارش هیأت مدیره در مجله کانون منتشر خواهد شد) .