آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/09/27

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : شعبه دوم دادگاه ع.ح دادگستری شهرستان …………..

وکیل مورد تعقیب: آقای …………….

به تاریخ 27/09/1399 جلسه شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ……. تحت نظر است پس از مطالعه پرونده ، کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ، دفاعیات وکیل محترم ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

((  رأي دادگاه   ))

در ارتباط با کیفرخواست صادره از دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شماره 20 مورخ 01/07/1399 مبنی بر احراز تخلف وکیل محترم دادگستری آقای …………. دایر بر عدم حضور در جلسه رسیدگی نظر به گزارش شماره 551-1399 مورخ 02/02/1399 دادرس محترم شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …………. ، دفاعیات بلاوجه وکیل محترم و اقرار وی به شرح لایحه مثبوت به شماره 36/10/99 مورخ 17/03/1399 مبنی بر عدم شرکت در جلسه دادرسی مورخ 02/02/1399 و نیز ملاحظه اخطار مورخ 02/04/1399 دادگاه محترم که جلسه به تاریخ 02/07/1399 تجدید و وقت رسیدگی مجدد تعیین شده است ، تخلف انتسابی به وکیل محترم دادگستری آقای ………….. محرز و مسلم بوده ، و با ملاحظه محکومیت سابق طی دادنامه شماره 2 مورخ 05/10/1398 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین که به توبیخ با درج در پرونده محکوم گردیده ، لذا با استناد به مواد 79 ، 76 و 84 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و لحاظ درجه مجازات مورد حکم قبلی رأی به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می نماید رأی صادره طبق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به وکیل محترم قطعی می باشد .