آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/10/18

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

شاکی : گزارش بازرس کانون وکلای دادگستری قزوین (………….)

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

به تاريخ 18/10/1399 پرونده کلاسه 99/4 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلفات انتسابی به آقای ……. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر تمرکز امور وکالتی در محل غیر مجاز و سهل انگاری در انجام وظیفه و پی گیری امور موکل که نسبت به هر دو تخلف مذکور به علت مشمول مرور زمان از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد که مورد موافقت ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین قرار نمی گیرد با ملاحظه محتویات و اوراق پرونده : 1-  در خصوص تخلف تمرکز امور وکالتی در محل غیر مجاز که وکیل نامبرده عضو کانون وکلای مرکز بوده و لیکن در حوزه قضایی استان قزوین فعالیت وکالتی خود را متمرکز نموده با توجه به تاریخ شروع تعقیب انتظامی در سال 1395 و اقدامات انتظامی برابر مکاتبات واحد حسابداری دادگستری قزوین در پاسخ به استعلام کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مورخ 22/07/1396 به شرح برگه 8 پرونده انتظامی و مورخ 01/07/1397 به شرح برگه 11 پرونده انتظامی و اوراق ارسالی واحد انفورماتیک دادگستری قزوین ضمیمه پرونده انتظامی می باشد لذا تخلف اعلامی مشمول مرور زمان نیست ، ولیکن با لحاظ تاریخ انتقال عضویت وکیل نامبرده به کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مورخ 29/08/1396 و با مداقه به مکاتبات واحد حسابداری و واحد انفورماتیک دادگستری قزوین دلیلی بر تمرکز امور وکالتی در محل غیرمجاز احراز نگردیده زیرا اولاً : در نامه شماره 1328 مورخ 22/07/1396 از ابتدای سال 1394 تا مورخه 22/07/1396 جمعاً 21 نوبت تمبر مالیاتی ابطال گردیده صرف نظر از اینکه معلوم نیست در کدام حوزه قضایی استفاده شده از آنجائیکه ممکن است 2 یا حتی 3 نوبت ابطال تمبر مالیاتی مختص یک پرونده باشد لذا برای مدت 31 ماه حمل بر تمرکز امور وکالتی نمی گردد . ثانیاً : در نامه شماره 997 مورخ 01/07/1397 در ردیف 3 میزان ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ 000/145/8 ریال از سال 1394 لغایت 20/06/1397 بدون تفکیک سالها اعلام شده و مشخص نیست چه میزان از ابطال تمبر مالیاتی برای زمان قبل از تاریخ انتقال عضویت بوده .ثالثاً : در اوراق ارسالی واحد انفورماتیک دادگستری قزوین در قسمت ستون اسامی اصحاب دعوی نامی از آقای …………. بغیر از چند مورد در سال 1397 که بعد از تاریخ انتقالی عضویت است مشاهده نگردیده النهایه بنا به مراتب نسبت به وکیل نامبرده قرار منع تعقیب صادر می گردد . 2- در خصوص تخلف دیگر وکیل مشتکی عنه مبنی بر سهل انگاری در انجام وظیفه و پی گیری امور موکل ( عدم انجام تجدیدنظرخواهی ) ملاحظه می گردد شکایت شاکی انتظامی در مورخه 06/10/1395 به شرح برگه 2 پرونده انتظامی ثبت گردیده و پس از صدور اولین دستور تعقیب انتظامی توسط دادستان محترم انتظامی در مورخه 23/12/1395 به شرح برگه 4 پرونده تا تنظیم صورتجلسه مورخ 22/10/1398 به شرح برگه 32 پرونده انتظامی و اخذ اظهارات شاکی انتظامی ، اقدام انتظامی مؤثری به عمل نیامده لذا وفق ماده 54 قانون وکالت موضوع معنونه را مشمول مرور زمان تلقی نموده و در نهایت نسبت به تخلف سهل انگاری در انجام وظیفه و پی گیری امور موکل ( عدم انجام تجدیدنظرخواهی ) قرار موقوقی تعقیب صادر و اعلام می گردد  رأی صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .