آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/10/18

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 12 مورخ 22/4/99 وشماره24 مورخ 4/10/99

شاکی : ………………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………….

به تاريخ 18/10/1399 پرونده کلاسه 99/4 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلفات انتسابی به آقای ………….. وکیل پایه یک دادگستری موضوع شکایت آقای ……………. مبنی بر عدم رفع نقص که منجر به صدور کیفرخواست شماره 12 مورخ 22/4/1399 و رفتار خلاف شأن وکالت که منتهی به صدور کیفرخواست شماره 24 مورخ 4/10/1399 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است نظر به اینکه در خصوص موضوع عدم رفع نقص در دادنامه استنادی شماره 9509972811100822 مورخ 11/10/95 صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی قزوین خواهان خانم ………………. می باشد که طرح شکایت انتظامی ننموده است و شاکی انتظامی ذینفع در دادنامه استنادی نمی باشد و از طرف دیگر حسب اظهار وکیل به وظیفه قانونی خود طبق پلاک ثبتی مندرج در مبایعه نامه ارائه شده از سوی موکلش دادخواست تنظیم نموده در حالیکه پلاک ثبتی در مبایعه نامه اشتباه قید شده بوده و مراتب رفع نقص را اطلاع داده است و از شخص موکله خانم راضیه صفری انکار یا اظهاری بر خلاف ادعای وکیل نشده و ارائه پلاک ثبتی صحیح از وظایف قانونی موکل است لذا دلیلی بر وقوع تخلف از سوی وکیل مشتکی عنه احراز نگردیده النهایه به استناد اصل برائت حکم بر برائت وکیل نامبرده از تخلف عدم رفع نقص صادر می نماید و در خصوص تخلف دیگر مبنی بر رفتار خلاف شأن وکالت با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه صدور قرار ابطال دادخواست خواهان به علت عدم حضور وکیل در جلسه اول رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه که به شرح برگه 5 پرونده انتظامی منعکس است ، نظر به اینکه دادگاه رسیدگی کننده بدون تأخیر مبادرت به صدور رأی بر ضرر موکل صادر نموده لذا تخلف انتسابی را مطابق با بند یک ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز دانسته و در نهایت به استناد مواد 76 و 83 آئین نامه مارالذکر با یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه مؤثر به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید آرای صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .