آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/10/25

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 26 مورخ 4/10/1399

شاکی : شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری ………

وکیل مشتکی عنه : خانم ……………..

 

به تاريخ 25/10/1399 پرونده کلاسه 99/18 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به خانم …………….  وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه که به استناد بند4 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منتهی به صدور کیفرخواست شماره 26 مورخ 04/10/1399 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با توجه به محتویات پرونده مخصوصاً گزارش شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین که به شرح برگه 1 پرونده انتظامی منعکس است مشاهده می گردد وکیل نامبرده به عنوان وکیل تسخیری متهم ……………. در وقت رسیدگی مورخ 13/5/99 ساعت 10 صبح حاضر نشده و در انتهای گزارش مرجع قضایی مذکور تقاضای معرفی وکیل دیگری گردیده است که دلالت بر تأخیر افتادن کار دادگاه دارد لذا تخلف وکیل مشتکی عنها را منطبق با بند4 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز دانسته النهایه به استناد مواد 76 و 83 آئین نامه ذکر شده با یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه ، به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید . رأی صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .