آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : خانم ………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

 

به تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۹ پرونده کلاسه ۹۹/۷ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

 

((  رأی دادگاه   ))

در خصوص اعتراض خانم ……… نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شماره ۳۲ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۹ از دادسرای محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین که طبق قرار معترض عنه نسبت به تخلفات انتسابی به وکیل محترم دادگستری آقای ………….. قرار منع تعقیب صادر شده است با ملاحظه و مطالعه اوراق و محتویات پرونده ، لایحه اعتراضیه شاکی انتظامی و دفاعیات وکیل مشتکی عنه ، ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ، ابراز و ارائه نگردیده است و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است ضمن رد اعتراض شاکی انتظامی ، قرار معترض عنه عیناً تأیید و ابرام می گردد . قرار صادره قطعی است .

نظرات بسته شده است.