آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : خانم ………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

 

به تاريخ 18/10/1399 پرونده کلاسه 99/7 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص اعتراض خانم ……… نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شماره 32 مورخ 16/04/1399 از دادسرای محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین که طبق قرار معترض عنه نسبت به تخلفات انتسابی به وکیل محترم دادگستری آقای ………….. قرار منع تعقیب صادر شده است با ملاحظه و مطالعه اوراق و محتویات پرونده ، لایحه اعتراضیه شاکی انتظامی و دفاعیات وکیل مشتکی عنه ، ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ، ابراز و ارائه نگردیده است و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است ضمن رد اعتراض شاکی انتظامی ، قرار معترض عنه عیناً تأیید و ابرام می گردد . قرار صادره قطعی است .