آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست و قرار موقوفی تعقیب

شاکی : رئیس شعبه۱دادگاه …….

وکیل مورد تعقیب: آقای ………….

 

به تاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۹ پروندهای به کلاسه ۹۸/…-۹۸/…….-۹۹/……….-۹۹/…..-۹۹/……… شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده های مذکور ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأی دادگاه   ))

در خصوص تخلفات متعدد انتسابی به آقای ………. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عمل خلاف شأن وکالت ، معرفی به درجه بالاتر ، دریافت حق الوکاله زائد بر تعرفه ، عدم شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه و دایر نمودن دفتر وکالت در غیر محل مجاز که به ترتیب به استناد بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۸۰ و ماده ۷۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و همچنین ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منجر به صدور کیفرخواست های جداگانه از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با مطالعات محتویات و اوراق پرونده های ذکر شده و بررسی تحقیقات بعمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی کانون وکلاء و دفاعیات بلا وجه وکیل مشتکی عنه که هیچیک مؤثر در مقام نیست و با ملاحظه سابقه محکومیت وکیل مشتکی عنه که به موجب رأی شماره ۱۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ صادره از این دادگاه بابت ۳ فقره تخلف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم گردیده است النهایه با اصلاح ماده استنادی برای تخلف عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه هرچند موجب تأخیر کار دادگاه نگردیده و پس از اخذ آخرین دفاع منتهی به صدور رأی بر محکومیت موکلش شده است رفتار وکیل مشتکی عنه خلاف شأن وکالت تلقی گردیده لذا مستنداً به مواد ۸۰ و ۸۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۵۱ قانون وکالت و همچنین ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و لحاظ درجه مجازات مورد حکم سابق در نهایت برای مجموع تخلفات انتسابی ، وکیل مشتکی عنه را به ممنوعیت موقت از شغل وکالت به مدت ۲ سال محکوم می نماید و جهت دایر نمودن دفتر وکالت در غیر محل مجاز به توبیخ و درج در روزنامه رسمی و مجله کانون اعلام می کند . رآی صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.