آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : شعبه دوم دادگاه ع.ح دادگستری شهرستان ……

وکیل مورد تعقیب: آقای …………

 

به تاریخ 04/10/1399 جلسه شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 99/10 تحت نظر است پس از مطالعه پرونده ، کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ، دفاعیات وکیل محترم ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

رأي دادگاه

در خصوص تخلف آقای …… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه به استناد ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء به علت تخلف از نظامات منجر به صدور کیفرخواست شماره 13 مورخ 15/05/1399 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است با عنایت به اینکه تخلف از نظامات وقتی مصداق دارد که نسبت به موضوعی صراحت قانونی وجود نداشته باشد در حالیکه در خصوص تخلف عدم حضور درجلسه رسیدگی دادگاه در بند 4 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء تصریح شده و شرط تحقق آن به تأخیر افتادن کار دادگاه می باشد که به همین جهت طی صورتجلسه مورخ 23/05/1399 این دادگاه انجام تحقیقات پیرامون تأخیر کار دادگاه اعلام می گردد که پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح صورتجلسه مورخ 14/08/1399 مشخص است که تأخیری در کار دادگاه رخ نداده ، ضمن اینکه وکیل دارای معاذیر موجه (بیماری و تقارن رسیدگی ) بوده لذا وقوع تخلف از سوی وکیل نامبرده احراز نگردید در نهایت مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید . رأی صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .