آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/06/24

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 11 مورخ 06/06/1400

شاکی : شعبه ………………. (4پرونده تواماً)

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………

به تاريخ 24/06/1401 پرونده کلاسه…………./1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلفات انتسابی به آقای ……………… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم حضور در جلسات رسیدگی مورخ 01/10/1399 و مورخ 02/10/1399 شعبه ………………………. موضوع پرونده های قضایی به کلاسه های 9900519، 9900520 ، 9900521 و 9900522 بدون عذر موجه که منتهی به صدور کیفرخواست شماره 11 مورخ 11/05/1400 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با توجه به محتویات پرونده ها مخصوصاً گزارشات جداگانه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری آبیک بطوریکه وکیل مشتکی عنه در یک روز ( مورخ 01/10/1399 ) سه جلسه رسیدگی را بدون عذر موجه حاضر نشده و لایحه نیز ارسال ننموده لذا تخلفات انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای …………… محرز است که با یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه محکومیت مطابق بند 4 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظ بر بند 2 ماده 76 همان آئین نامه ذکر شده ( آئین نامه زمان وقوع تخلف )مشارالیه را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید . این رأی ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .