آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/06/24

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره……….. مورخ 14/04/1400

شاکی : خانم ……………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………………………..

به تاريخ 24/06/1401 پرونده کلاسه7/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص شکایت خانم ……….علیه آقای ……………………… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم حضور در دادگاه و اخذ توضیح نسبت به مفاد تقسیم نامه مورخ 20/01/1397 علیرغم دو فقره اخطاریه صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در نهایت منجر به صدور قرار سقوط دعوی گردیده و همچنین اعتراضی نسبت به دادنامه 9709970226700843 (قرار سقوط دعوی ) ننموده است که در هر دو مورد به استناد بند 4 از ماده 79 و بند 3 از ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منتهی به صدور کیفرخواست شماره ……….. مورخ 14/04/1400 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات بلاوجه وکیل مشتکی عنه و اخطاریه های ارسالی به تاریخهای 23/04/1397 و 21/06/1397 که دلالت بر تأخیر افتادن کار دادگاه دارد و حسب اقرار وکیل مشتکی عنه که با توجه به توافق موکله البته بدون حضور ایشان (وکیل ) ابراز داشتند نیازی به ادامه و پیگیری نمی باشد النهایه تخلف وکیل مشتکی عنه منطبق با بند 4 از ماده 79 و بند 3 از ماده 81 ناظر به ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ( آئین نامه زمان وقوع تخلف )محرز دانسته لذا با اعمال تخفیف به لحاظ فقد سابقه ، مشارالیه را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . این رأی ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .