آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/09/10

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………. مورخ 29/03/1401

شاکی : شعبه …..دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان……….

وکیل مشتکی عنه : ………….

به تاريخ 10/09/1401 پرونده کلاسه…………/1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای …………. مبنی بر عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه که منجر به صدور کیفرخواست شماره ……….. مورخ 29/03/1401 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با نگرش محتویات پرونده مخصوصاً گزارش ریاست محترم شعبه ……..دادگاه حقوقی ……به شرح برگه 3 پرونده انتظامی ملاحظه می گردد وکیل مشتکی عنه در وقت رسیدگی مورخ 25/01/1400 دعوت شده که ایشان لایحه ارسال نموده که با توجه به عدم کفایت لایحه تقدیمی مجدداً جهت اخذ توضیح دعوت گردیده که ایشان مجدداً در محکه حاضر نمی شود که حکایت از عدم حضور بدون عذر موجه و به تأخیر افتادن کار دادگاه دارد لذا با احراز تخلف انتسابی به استناد بند 6 ماده 122 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 140 ناظر به ماده 119 همان آئین نامه و لحاظ مواد 134 و 135 آئین نامه مذکور با دو درجه تخفیف به جهت فقدان سابقه محکومیت انتظامی به توبیخ کتبی بدون درج در پرونده محکوم می نماید . رأی صادره مطابق بند 4 ماده 112 آئین نامه ذکر شده نسبت به محکوم علیه قطعی می باشد .