آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/09/24

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …..مورخ 15/08/1401

شاکی : آقای …………..

وکیل مشتکی عنه : آقای …………….

به تاريخ 24/09/1401 پرونده کلاسه……./1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای …………. مبنی بر عدم انجام امور وکالتی در مدت متعارف که منجر به صدور کیفرخواست شماره ………….مورخ 15/08/1401 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مطالعه اظهارات طرفین به شرح برگه های 23،22،9،8،7 و 26 ملاحظه می گردد در پرونده استنادی به شماره  ……………. در قرار صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلاء قزوین وکیل دخالتی نداشته و توافق طرفین برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک بوده و علیرغم معافیت شاکی انتظامی از پرداخت دو سوم هزینه ( به جهت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ) قبل از تنظیم دادخواست نسبت به تأمین یک سوم هزینه دادرسی اقدامی نمی نماید تا پرونده حقوقی تشکیل شود لذا این دادگاه قصوری را از ناحیه وکیل نامبرده در انجام امور وکالت محرز ندانسته ضمن نقض قرار صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلاء به استناد اصل برائت حکم بر برائت آقای ……………….. وکیل پایه یک دادگستری صادر و اعلام می نماید این رأی مطابق بند یک ماده 112 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 ظرف مهلت ده روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .