آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/10/15

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

ادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………….. مورخ 23/05/1401

شاکی : …………………

وکیل مشتکی عنه : …………………….

به تاريخ 15/10/1401 پرونده کلاسه3/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای …………………. مبنی بر عدم اقدام وکیل نسبت به نظریه کارشناسی و عدم اعتراض به نظریه کارشناسی در زمان و مهلت مقرر و همچنین در خصوص عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی به رأی دادگاه در قسمت اثبات شراکت که فاقد وحدت موضوع تخلفات انتظامی است که منجر به صدور کیفرخواست شماره ………………. مورخ 23/05/1401 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مشاهده نظریه بازرس کانون وکلای دادگستری و دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر وکیل مشتکی عنه ، ملاحظه می گردد مشارالیه در مهلت قانونی به نظریه تکمیلی کارشناس که به ضرر شاکیه انتظامی تقلیل یافته اعتراض نمی نماید لذا با احراز تخلف انتسابی در خصوص عدم اعتراض به نظریه کارشناسی در مهلت قانونی به استناد بند 5 و ماده 122 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلالی کانون وکلای دادگستری با لحاظ بند 1 ماده 135 همان آئین نامه به جهت فقدان سابقه محکومیت انتظامی با یک درجه تخفیف به توبیخ کتبی در پرونده محکوم می کند که این رأی مطابق بند 4 ماده 112 آئین نامه مارالذکی قطعی است .