آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/12/04

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ……….مورخ 24/07/1401

 

شاکی : شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی ) دادگستری ……

 

وکیل مشتکی عنه : …………….

به تاريخ 04/12/1401 پرونده کلاسه………./1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری خانم …………….. مبنی بر عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه که موجب تجدید جلسه شده و منجر به صدور کیفرخواست شماره ……….مورخ 24/07/1401 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مشاهده گزارش شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ……………… و مطالعه نتیجه گزارش بازرس محترم کانون وکلاء ، لوایح و اظهارات وکیل نامبرده ملاحظه می گردد علت عدم حضور وکیل در اولین جلسه رسیدگی پرونده کلاسه 0000762 در مورخه 14/12/1400 به جهت تشابه به شماره پرونده کلاسه 0000672 در همان دادگاه و از همان موکل بوده و به تصور پرونده اخیرالذکر لایحه ارسال می کند که پس از متوجه شدن اشتباه و تعیین وقت نزدیک ده روز وکیل در جلسه رسیدگی مورخ 24/12/1400 حاضر می شود ، علی ایحال به نظر می رسد اشتباه وکیل عذر موجه تلقی گردیده که وقت رسیدگی نزدیک تعیین می شود با این وصف عمل ایشان نقض تعهدات و وظایف وکلاء به شرح بند 19 ماده 76 و منطبق با بند 6 ماده 122 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 تشخیص داده نشد لذا حکم بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می گردد . رأی صادره مطابق ماده 112 آئین نامه مذکور ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .