آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/12/04

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………….مورخ 20/09/1401

شاکی : ………………..

وکیل مشتکی عنه : ………………..

 

به تاريخ 04/12/1401 پرونده کلاسه…………/1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری خانم …………….. مبنی بر جعل عنوان از طریق ارائه مدارک هویتی شخص دیگر برای ورود به دادگستری شهرستان خدابنده که از طرف حفاظت اطلاعات دادگستری استان قزوین گزارش شده و منجر به صدور کیفرخواست شماره …….مورخ 20/09/1401 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است ، با توجه به محتویات و اوراق پرونده و اقرار نامبرده به شرح صورتجلسه مورخ 12/15/1401 حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه و دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر مشارالیها در خصوص تخلف انتسابی و علت امضای صورتجلسه مورخ 12/05/1401 لذا تخلف نامبرده را منطبق با بند 8 ماده 121 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 محرز دانسته و به استناد بند 2 ماده 119 آئین مذکور خانم ……………….. را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید . رأی صادره مطابق بند 4 ماده 112 آئین نامه ذکر شده نسبت به محکوم علیه قطعی است .