آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/12/14

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………. مورخ ……………

شاکی : ……………..

وکیل مشتکی عنه :…………..

به تاريخ 14/12/1401 پرونده کلاسه………./1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

(( رأي دادگاه ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای …………….. مبنی بر عدم پاسخ به شکایت ها در دادسرا و دادگاه انتظامی و خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی که منجر به صدور کیفرخواست شماره……………. مورخ 15/08/1401 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده ، با مطالعه اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادسرای انتظامی کانون حضور نداشته و پاسخی از طریق لایحه ارسال ننموده است و حتی در جلسه رسیدگی مورخ 11/12/1401 این دادگاه انتظامی حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده و عذر موجهی نیز ارائه ننموده است ، علی ایحال عمل وکیل نامبرده را نقض تعهدات و وظایف وکلاء به شرح بند 23 ماده 76 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 و منطبق با بند 3 ماده 121 آئین نامه ذکر شده تشخیص داده میشود و لیکن با لحاظ بند 1 ماده 135 همان آئین نامه به جهت فقد سابقه با یک درجه تخفیف نامبرده را به توبیخ کتبی بدون درج در پرونده محکوم می نماید . رأی صادره وفق بند 4 ماده 112 آئین نامه مذکور نسبت به محکوم علیه قطعی است .