آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۴۰۰/۰۴/03

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

 

شاکی : آقای …………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………..

 

به تاريخ 03/04/1400 پرونده کلاسه */99 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص شکایت آقای ………………..علیه وکیل دادگستری آقای …………………… مبنی بر سوء استفاده از اعتماد و استفاده از سربرگ کانون و نیز جعلی بودن آدرس و همچنین اخذ وجه دستی به صورت امانی و عدم استرداد آن که منجر به صدور قرار منع تعقیب شماره 34 مورخ 29/3/1399 از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستریی استان قزوین گردیده با مطالعه اوراق و محتویات پرونده موجبی برای نقض قرار معترض عنه وجود ندارد النهایه قرار معترض عنه که وفق موازین قانونی صادر شده است عیناً تأیید می شود .

این رأی ظرف مهلت قانونی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .