آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/۰5/27

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی : قرار منع تعقیب شماره …………مورخ 02/12/1400

شاکی : آقای …………..

وکیل مشتکی عنه : آقای …………….

به تاريخ 27/05/1401 پرونده کلاسه………./1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص شکایت آقای ………….. علیه آقای …….. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم انجام تعهدات و وظایف وکالتی و عدم استرداد وجه (حق الوکاله ) که منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره ………….. مورخ 02/12/1400 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شاکی و سایر اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی ، نظر به اینکه شاکی انتظامی اعتراض خاص و موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است لذا با رد اعتراض شاکی قرار صادره عیناً تأیید می گردد و رأی صادره قطعی می باشد .