آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۱۴۰۱/۰3/12

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : قرار منع تعقیب شماره ………..مورخ28/09/1400

شاکی : آقایان ………….

وکیل مشتکی عنه : خانم ………….

به تاريخ 12/03/1401 پرونده کلاسه………/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص شکایت آقایان …………………… علیه خانم ………………. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم اقدام وظایف قانونی و عدم پیگیری وکیل که منجر به صدور قرار منع تعقیب ب شماره 71 مورخ 28/09/1400 از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شکات انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شکات و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی و استماع اظهارات شکات در جلسه رسیدگی مورخ 25/12/1400 دادگاه انتظامی و ملاحظه نامه شماره ……………………شعبه ………….بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین به کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح برگ 20 پرونده که بنا به درخواست شکات انتظامی صادر شده دایر بر اینکه « خانم ………….. در تاریخ 1399/09/18 از سوی شکات اعلام وکالت نموده و نیز در تاریخهای 14/10/1399 و 24/01/1400 لوایحی به شعبه ارائه کرده اند » النهایه نظر به اینکه شکات اعتراض خاص و موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است لذا با رد اعتراض شکات قرار معترض عنه عیناً تأیید میشود رأی صادره قطعی است .