آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۴۰۱/06/31

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی : قرار منع تعقیب شماره …….. مورخ 03/11/1400

شاکی : ………….

وکیل مشتکی عنه : …………….

به تاريخ 31/06/1401 پرونده کلاسه……../1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص شکایت آقای …………… علیه آقای ………………… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر مخدوش بودن وکالتنامه به جهت زائل شدن شخصیت حقوقی موکل به لحاظ فقدان سمت دو امضای ذیل وکالتنامه که منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره ……..مورخ 03/11/1400 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرارداد مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه لایحه اعتراضیه شاکی انتظامی و سایر اوراق و محتویات پرونده و با توجه به تحقیقات بعمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی بر فرض صحت ادعای شاکی انتظامی با توجه به اینکه وکالتنامه ها از طریق سیستم سامانه ثنا با ارسال کد از سوی موکلین امضاء می شوند و وکیل دخالتی در آن ندارد از این حیث مسئولیتی متوجه وکیل نمی باشد لذا نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است النهایه با رد اعتراض شاکی انتظامی قرار صادره عیناً تأیید می گردد .این رأی قطعی است .