آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

 

شاکی : آقای ……………..

وکیل مشتکی عنه : خانم …………..

به تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۰ پرونده کلاسه …………. شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأی دادگاه ))

در خصوص شکایت آقای ………..علیه وکیل دادگستری خانم ……………. مبنی بر تعهد به نتیجه ، ارتکاب رفتار خلاف اخلاق حرفه ای و کاری و اجرا گذاشتن و انتقال چک امانی به غیر که منجر به صدور قرار عدم احراز وقوع تخلف انتظامی به شماره ۱۳۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات خصوصاً اظهارات اولیه شاکی انتظامی و با عنایت به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی مضبوط در پرونده که هیچیک مثبت ادعای شاکی انتظامی نیستند و برای ادعای جدید (جعل امضاء)مدرک و دلیلی ارائه نداده است هر چند این موضوع جداگانه نیز قابل طرح و پیگیری می باشد النهایه نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده با رد اعتراض شاکی قرار معترض عنه که وفق موازین قانونی صادر شده است عیناً تأیید می شود این رأی ظرف مهلت قانوی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد.

نظرات بسته شده است.