آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۹۸/۱۱/۰۳

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: ابوالفضل تاج احمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه: صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه: مسعود اسدی

 

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شاکی : ——

وکیل مورد تعقیب: ———

به تاریخ ۰۳/۱۱/۹۸ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است پرونده کلاسه —- تحت نظر است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

                                                                            ((  رأی دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به ——- مبنی بر عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه و رفتار خلاف نظامات موضوع کیفرخواست شماره ۶ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، به نظر این دادگاه تخلف از نظامات وقتی مصداق دارد که نسبت به موضوعی صراحت قانونی وجود نداشته باشد در حالیکه موضوع معنونه از مصادیق بند ۴ ماده ۷۹ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که شرط تحقق آن به تأخیر افتادن کار دادگاه می باشد و با عنایت به اینکه دلیلی بر تأخیر کار دادگاه وجود ندارد و دو مرتبه استعلام از شعبه ۱۰۱ دادگاه محترم کیفری دو دادگستری شهرستان البرز طی نامه های شماره ۸۱۳۸۷۴ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۸ و ۲۴ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ منجر به وصول پاسخی نگریده است لذا به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف انتسابی نسبت به خانم ……. حکم بر برائت مشارالیها از تخلف انتسابی صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.