آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۹۸/11/03

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: ابوالفضل تاج احمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه: صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه: مسعود اسدی

 

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شاکی : ——

وکیل مورد تعقیب: ———

به تاريخ 03/11/98 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است پرونده کلاسه —- تحت نظر است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

                                                                            ((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی به ——- مبنی بر عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه و رفتار خلاف نظامات موضوع کیفرخواست شماره 6 مورخ 01/04/1398 دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، به نظر این دادگاه تخلف از نظامات وقتی مصداق دارد که نسبت به موضوعی صراحت قانونی وجود نداشته باشد در حالیکه موضوع معنونه از مصادیق بند 4 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که شرط تحقق آن به تأخیر افتادن کار دادگاه می باشد و با عنایت به اینکه دلیلی بر تأخیر کار دادگاه وجود ندارد و دو مرتبه استعلام از شعبه 101 دادگاه محترم کیفری دو دادگستری شهرستان البرز طی نامه های شماره 813874 مورخ 13/8/1398 و 24 مورخ 22/01/1397 منجر به وصول پاسخی نگریده است لذا به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف انتسابی نسبت به خانم ……. حکم بر برائت مشارالیها از تخلف انتسابی صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .