آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۴/۱۳

تاریخ رسیدگی:  ۱۳/۴/۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  صمد فلاح

موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : رئیس شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری رودبار

وکیل مشتکی عنه: ———–

به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه——-تحت نظر است  پس از مطالعه محتویات پرونده و ضمن شور ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

((  رأی دادگاه   ))

در ارتباط با تخلف انتسابی به ———– وکیل دادگستری دایر بر تخلف از نظامات به علت عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه موضوع کیفر خواست شماره —–مورخ ———- با عنایت به اینکه اولاً عدم حضور وکیل مشتکی عنه در جلسه رسیدگی مورخ ———- شعبه ۱۰۲ دادگاه محترم کیفری دو رودبار منجر به تأخیر در کار دادگاه محترم نشده است بلکه دادگاه محترم مبادرت به صدور رأی طی دادنامه شماره —— مورخ ———- نموده است ثانیاً تخلف از نظامات وقتی مصداق دارد که قانون و آئین نامه نسبت به امری مسکوت باشد در حالیکه عدم حضور در جلسه رسیدگی در دادگاه طبق بند ۴ از ماده ۷۹ آئین  نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جزء تخلفات احصاء شده است که شرط تحقق آن به تأخیر افتادن کار دادگاه می باشد لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه محترم کیفری دو رودبار مبادرت به صدور رأی نموده است و کار دادگاه محترم به تأخیر منجر نشده است لذا وقوع تخلف انتسابی محرز نبوده و رأی بر برائت ———– از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. مستنداً به ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رأی صادره از طرف شاکی خصوصی و دادسرای محترم انتظامی وکلاء و رئیس محترم کانون ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ با رعایت  مسافت قابل تجدید نظر در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه

نظرات بسته شده است.