آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: ۳۰/۳/۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلی دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح

موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی :———

وکیل مشتکی عنه :———

به تاریخ ۳۰/۰۳/۹۸ پرونده کلاسه ——- شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است ،با  ملاحظه اوراق و  محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

((  رأی دادگاه   ))

در  خصوص  تخلف وکیل پایه یک دادگستری ———– مبنی بر قصور در انجام وظایف قانونی ( استعفای خود را از وکالت به دادگاه اطلاع نداده است) که منجر به صدور کیفر خواست شماره — مورخ —— از دادسرای انتظامی وکلای دادگستری گردیده با ملاحظه محتویات پرونده و مطالعه اظهارات طرفین علی الخصوص اظهارات وکیل مشتکی عنها بشرح برگه دوم صورتجلسه مورخ ——–( برگه ۷۲ پرونده) که در خصوص عدم اعلام استعفای وکیل به دادگاه بصراحت اعلام نموده ((…. اینجانب صرف صحبت های شفاهی و صورت جلسه کتبی بر استعفا و اعلام موکل که شخصاً به دادگاه اعلام می نماید به دادگاه مراجعه ننمودم  و موکل نیز تاریخ دادگاه را فراموش کرده و حضور پیدا نکردند….))

در حالیکه وفق ماده ۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی وکیل موظف بوده مراتب استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد که در نتیجه عدم اعلام استعفای وکیل به دادگاه و عدم حضور وکیل و موکل  به عنوان خواهان در جلسه اول دادگاه جهت ارائه اصول اسناد که مورد انکار خوانده واقع شده بود در نهایت  قرار ابطال دادخواست صادر می گردد لذا عمل نامبرده را منطبق با بند ۵ از ماده ۵۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز دانسته و نهایتاً به استناد بند ۳ ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشارالیها را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . این رأی ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد.

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه

نظرات بسته شده است.