آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۹۸/۱۲/۰1

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه: ابوالفضل تاج احمدی

دادرس و عضو اصلي دادگاه: صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه: مسعود اسدی

 موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : آقای ——-

وکیل مورد تعقیب: آقای ——-

به تاريخ 01/12/98 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 97/10 تحت نظر است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

                                                                            ((رأي دادگاه))

در خصوص شکایت آقای —– علیه وکیل دادگستری آقای —— مبنی بر تبلیغ و ارتکاب اعمال و رفتار منافی با شئون وکالت از طریق ذکر عبارات سابقه قضایی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه در سربرگ لایحه مورخ 18/04/1396 که منجر به صدور قرار عدم احراز وقوع تخلف انتظامی به شماره 10 مورخ 03/02/1397 از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شاکی و اوراق و محتویات پرونده و بظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است لذا موجبی برای نقض قرار معترض عنه وجود ندارد ، النهایه با رد اعتراض شاکی ضمن اصلاح قرار عدم احراز وقوع تخلف به قرار منع تعقیب قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود .