آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۱۲/01

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: ابوالفضل تاج احمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه: صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه: مسعود اسدی

 موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : آقای ——–

وکیل مورد تعقیب: آقای ———–

به تاريخ 01/12/98 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه —— تحت نظر است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

                                                                            ((رأي دادگاه))

در خصوص شکایت آقای ——- علیه وکیل دادگستری آقای ——— به شرح محتویات و مندرجات پرونده که منجر به صدور قرار عدم احراز وقوع تخلف انتظامی به شماره 63 مورخ 18/09/1397 (برگه 142 پرونده ) از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است ، صرفنظر از صلح و سازش طرفین و اعلام رضایت شاکی به شرح صورتجلسه مورخ 24/11/1398 پرونده انتظامی ، با مطالعه اعتراض شاکی و اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی که  موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است لذا با رد اعتراض شاکی ضمن اصلاح قرار عدم احراز وقوع تخلف انتظامی به قرار منع تعقیب ، قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود .