آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۱۲

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح – دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : شعبه۳۶دادگا…………………………….

وکیل مورد تعقیب: آقای ……………

به تاریخ ۱۲/۰۴/۹۹ پرونده کلاسه ……… شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

                                                                   ((  رأی دادگاه   ))

 در خصوص تخلف آقای ………………. کارآموز وکالت(وقت) مبنی بر عدم شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه بدون اعلام عذر موجه که از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به جهت اینکه عدم حضور نامبرده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ موجب تأخیر در کار دادگاه نگردیده نهایتاً مطابق ماده ۷۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وقوع تخلف از نظامات تعیین گردیده است، به نظر این دادگاه تخلف از نظامات وقتی مصداق دارد که نسبت به موضوعی صراحت قانونی وجود نداشته باشد در حالیکه موضوع معنونه از مصادیق بند۴ماده ۷۹ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که شرط تحقق آن به تأخیر افتادن کار دادگاه می باشد لذا بنا به مراتب به استناد اصل برائت به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف انتسابی نسبت به آقای …………….. قرار منع تعقیب صادر و علام می نماید این رأی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات است .

نظرات بسته شده است.