آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح – دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : ………….

وکیل مورد تعقیب: ……………

به تاریخ ۰۵/۰۴/۹۹ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه …….تحت نظر است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضی شاکی، ضمن اعلام ختم رسیدگی، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

                                                                   ((  رأی دادگاه   ))

  در خصوص شکایت آقای ………. علیه وکیل دادگستری خانم ……….. مبنی بر عدم انجام وظایف وکالتی که منجر به صدور قرار منع تعقیب مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است. با مطالعه اعتراض شاکی و اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم نماید، به عمل نیاورده و رأی معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است، ضمن رد اعتراض شاکی قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود .

نظرات بسته شده است.