آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح – دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : ………….

وکیل مورد تعقیب: ……………….

به تاريخ 05/04/99 پرونده کلاسه …………. شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

                                                                   ((  رأي دادگاه   ))

  به موجب کیفرخواست صادره به شماره 32 به تاریخ 14/10/1398 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین ……… وکیل پایه یک دادگستری مرتکب تخلف از قسم و رفتار خلاف شأن گردیده است که با توجه به تحقیقات بعمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی کانون وکلاء و ملاحظه مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و مشاهده اظهارات طرفین، صرف نظر از دفاعیات بلاوجه وکیل مشتکی عنه نظر به اینکه اولاً : شکایت مطروحه علیه وکیل فوق در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مبنی بر خیانت در امانت منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده. ثانیاً : وکیل مشتکی عنه طبق اختیاراتش با اخذ وجوه ایداعی طی یک فقره چک به شاکیه تحویل میدهد که دریافت چک دلالت بر رضایت شاکیه به نحوه پرداخت وجوه ایداعی از طریق چک دارد لذا تخلف از قسم احراز نگردید که در این خصوص مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید و لیکن عدم کارسازی وجه چک در موعد چک که بابت استرداد وجوه ایداعی صادر شده که منجر به برگشت خوردن چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت می گردد مؤید رفتار خلاف شأن وکیل است بنابراین عمل ایشان را منطبق با قسمت اخیر بند1ماده 81 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز دانسته و با عنایت به اینکه تخلف فعلی (رفتار خلاف شأن) از حیث درجه مجازات انتظامی پایین تر از تخلف قبلی وکیل مذکور (تخلف از قسم) است پس دو تخلف ذکر شده را نظیر هم ندانسته و مشمول ماده 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تشخیص نداده، النهایه نامبرده را صرفاً به جهت رفتار خلاف شأن وکیل به استناد بند 4 ماده 51 قانون وکالت به 8 ماه ممنوعیت موقت از اشتغال به امر وکالت دادگستری محکوم می نماید این رأی مطابق مقررات مربوطه ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد.