آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1399/05/23

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

 موضوع رسیدگی : کیفرخواست

 

شاکی : شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین

وکیل مورد تعقیب: آقای ……………….

 

جلسه فوق العاده شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 97/23 تحت نظر است ، اعضاء دادگاه پس از مطالعه پرونده ، ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

((رأي دادگاه))

  درخصوص تخلف انتسابی به آقای …………………… وکیل محترم دادگستری دایر بر عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه منجر به تجدید جلسه ، موضوع کیفرخواست شماره 23 مورخ 24/08/1397 در دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین ، ضمن مطالعه محتویات پرونده با عنایت به مراتب ذیل : 1- انتخاب آقای ……………………. به عنوان وکیل تسخیری آقای ………………….. طی نامه شماره 517/ص/95 مورخ 14/01/1395 رئیس محترم اداره معاضدت کانون متبوع ، 2- صورتجلسه مورخ 01/02/1397 شعبه دوم دادگاه محترم کیفری یک قزوین ، که طی آن عدم حضور آقای …………… در جلسه رسیدگی و تجدید جلسه رسیدگی گواهی شده است . 3- گزارش مورخ 02/02/1397 ریاست محترم شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین 4- لایحه وکیل محترم مبنی بر قبول ضمنی عدم حضور در جلسه رسیدگی و عدم دفاع مؤثر ، لذا به نظر این دادگاه تخلف انتسابی دایر بر عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه منجر به تجدید جلسه ، محرز و مسلم بوده و مستنداً به بند 4 از ماده 79 ناظر بر بند 3 از ماده 76 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می گردد و رأی صادره مستنداً به ماده 75 آئین نامه صدرالذکر نسبت به وکیل محترم مشتکی عنه قطعی و توسط رئیس و دادستان محترم کانون و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .