آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1399/05/23

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

 موضوع رسیدگی : کیفرخواست

 

شاکی : شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین

وکیل مورد تعقیب: آقای ………………..

 

به تاريخ 23/05/1399 پرونده کلاسه ……………شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

 

((رأي دادگاه))

  در خصوص تخلف آقای ………….. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه که از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین منجر به صدور کیفرخواست شماره 5 مورخ 29/02/1399 گردیده است ، نظر به اینکه برابر محتویات پرونده مخصوصاً صورتجلسه مورخ 26/06/1398 شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین و اقرار وکیل مشتکی عنه در لایحه تقدیمی مورخ 13/3/1399 ملاحظه می گردد که مشارالیه در جلسه رسیدگی مورخ 26/06/1398 بدون اعلام عذر موجه حضور نداشته است و موجب تأخیر کار دادگاه و تجدید جلسه رسیدگی به تاریخ 03/10/1398 گردیده ، لذا تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای ……………….. مبنی بر عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه که منجر به تأخیر کار دادگاه شده را منطبق با بند4 ماده 79 ناظر بر بند 3 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز دانسته ، معهذا با نظر به پیگیریهای مؤثر وکیل مشتکی عنه که نتیجه مطلوبی برای موکلش داشته ، نامبرده را مستحق یک درجه تخفیف دانسته و در نهایت نامبرده را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید این رأی ظرف مهلت قانونی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .