آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1399/11/16

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : آقای …………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………….

 

به تاريخ 16/11/1399 پرونده کلاسه …………….. شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص شکایت آقای ………. علیه وکیل محترم دادگستری آقای …………………. مبنی بر اینکه وکیل اقدامات وکالتی را به نفع موکلین انجام نداده در امور محوله قصور و سهل انگاری نموده، در کمیسیون های پزشکی قانونی شرکت نکرده و به رأی صادره از دادگاه کیفری یک اعتراض ننموده، استعفای خود را به موکل اعلام نکرده و رسید دریافت وجه را تحویل نداده، چک امانی را بابت تضمین عملکرد وکیل در پزشکی قانونی را از طریق انتقال به شخص ثالث مورد مطالعه قرار داده و نسخه ثالث قرارداد را ارایه نکرده و اطلاعات موکلین را افشاء نموده است که منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره 6*1 مورخ 28/5/99 از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شاکی و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی کانون نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی در خصوص موضوعات معنونه به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است النهایه با رد اعتراض شاکی انتظامی قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود.