آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1399/11/16

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی: اعتراض به قرار

شاکی :آقای …………….

وکیل مشتکی عنه :آقای ……………….

به تاريخ 16/11/1399 جلسه شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه **/99 تحت نظر است ملاحظه می شود ریاست محترم کانون متبوع نسبت به قرار منع تعقیب صادره در خصوص تخلف انتسابی به وکیل محترم آقای …………. اعتراض نموده اند، پس از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و ضمن شور ، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید :

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل محترم دادگستری آقای …………. دایر بر ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت از طریق اخلال در نظم دادگاه، نظر به اینکه به شرح دادنامه پیوست پرونده به شماره 9809972**** مورخ 1398/10/2 صادره از دادگاه محترم عمومی ** بزهکاری مشارالیه احراز و با جمع شرایط قانونی حکم بر معافیت وی از مجازات صادر شده است. لذا به نظر دادگاه صدور قرار منع تعقیب بر خلاف دلایل مضبوط در پرونده بوده، با احراز تخلف انتسابی دایر بر ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت، ضمن نقض قرار معترض عنه به شماره 100 مورخ 1399/10/4 و مستنداً به بند 1 از ماده 80 و ماده 83 و بند 3 از ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء به لحاظ فقد سابقه با اعمال یک درجه تحفیف، وکیل محترم دادگستری آقای …………… به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

رأی صادره نسبت به وکیل محکوم علیه قطعی و از طرف مقامات و سایر اشخاص مندرج در ماده 75 آئین نامه فوق الذکز ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .