آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/02/16

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : خانم ………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………….

به تاريخ 16/02/1400 جلسه شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ……… تحت نظر است ملاحظه می شود شاکی انتظامی (………… ) نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شماره 1*9 مورخ 20/12/1399 اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نموده است پس از مطالعه اوراق و محتویات پرونده و ضمن شور ، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل محترم دادگستری آقای …………. دایر بر عدم استرداد حق الوکاله که منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره 1*9 مورخ 20/12/1399 از سوی دادسای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده ، با ملاحظه و مطالعه اوراق و محتویات پرونده ، لایحه اعتراضیه شاکی انتظامی و دفاعیات وکیل مشتکی عنه، ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ، ابراز و ارائه نگردیده است ضمن رد اعتراض شاکی انتظامی ، قرار معترض عنه عیناً تأیید و ابرام می گردد . قرار صادره قطعی است .