آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ۱۰ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۹

 

شاکی : خانم …………………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………………

 

به تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۰ پرونده کلاسه ۶/۹۹ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام ، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأی دادگاه ))

در خصوص شکایت خانم …………. با وکالت آقای …………….. علیه آقای ……………………. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر تخلف از سوگند و تخلف از نظامات و ارتکاب رفتار خلاف شأن وکالت که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۱۰ مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ از طرف دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی و اوضاع و احوال مسلم پرونده علی الخصوص دادنامه های کیفری قطعی به شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۱۶۶۰۰۵۸۷ مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج و شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۹۶۰۱۳۹۲ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان البرز که به موجب آن وکیل مشتکی عنه به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی تعلیقی محکوم شده است علی ایحال ؛ با نظر به دلایل موجود در پرونده ، عمل وکیل نامبرده را منطبق با بند ۳ ماده ۸۱ ناظر به ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز دانسته که وکیل نامبرده را به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت شش ماه محکوم می نماید این رأی ظرف مهلت قانونی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.