آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/04/03

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 10 مورخ 04/04/1399

 

شاکی : خانم …………………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………………

 

به تاريخ 03/04/1400 پرونده کلاسه 6/99 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام ، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص شکایت خانم …………. با وکالت آقای …………….. علیه آقای ……………………. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر تخلف از سوگند و تخلف از نظامات و ارتکاب رفتار خلاف شأن وکالت که منجر به صدور کیفرخواست شماره 10 مورخ 4/4/1399 از طرف دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی و اوضاع و احوال مسلم پرونده علی الخصوص دادنامه های کیفری قطعی به شماره 9909972616600587 مورخ 5/5/1399 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج و شماره 9909972629601392 مورخ 4/9/1399 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان البرز که به موجب آن وکیل مشتکی عنه به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی تعلیقی محکوم شده است علی ایحال ؛ با نظر به دلایل موجود در پرونده ، عمل وکیل نامبرده را منطبق با بند 3 ماده 81 ناظر به ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز دانسته که وکیل نامبرده را به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت شش ماه محکوم می نماید این رأی ظرف مهلت قانونی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .