آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح – دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ۲۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۹

شاکی : شعبه اول دادگاه عمومی بخش اسفرورین

 

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

به تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ………/۹۹ تحت نظر است ملاحظه می شود پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش اسفرورین طی نامه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ واصل شده است ، با مطالعه محتویات پرونده و ضمن شور ، ختم دادرسی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

(( رأی دادگاه ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای …………… دایر بر اقدام خلاف تعهدات مستنداً به ماده ۷۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به شرح کیفرخواست شماره ۲۳ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۹ صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای گستری قزوین با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به وصول استعلام به عمل آمده از دادگاه محترم بخش اسفرورین به شرح نامه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ که حکایت از عدم تجدید جلسه رسیدگی دارد و نظر به اینکه تخلف از نظامات وقتی مصداق دارد که نسبت به موضوعی صراحت قانونی وجود نداشته باشد در حالیکه موضوع معنونه از مصادیق بند ۴ ماده ۷۹ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که شرط تحقق آن به تأخیر افتادن کار دادگاه می باشد ، لذا با لحاظ اصل برائت به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف انتسابی نسبت به آقای ……….. رأی برائت از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.