آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/04/03

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح – دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 23 مورخ 4/10/1399

شاکی : شعبه اول دادگاه عمومی بخش اسفرورین

 

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

به تاريخ 03/04/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ………/99 تحت نظر است ملاحظه می شود پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش اسفرورین طی نامه مورخ 12/11/1399 واصل شده است ، با مطالعه محتویات پرونده و ضمن شور ، ختم دادرسی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای …………… دایر بر اقدام خلاف تعهدات مستنداً به ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به شرح کیفرخواست شماره 23 مورخ 04/10/1399 صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای گستری قزوین با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به وصول استعلام به عمل آمده از دادگاه محترم بخش اسفرورین به شرح نامه مورخ 12/11/1399 که حکایت از عدم تجدید جلسه رسیدگی دارد و نظر به اینکه تخلف از نظامات وقتی مصداق دارد که نسبت به موضوعی صراحت قانونی وجود نداشته باشد در حالیکه موضوع معنونه از مصادیق بند 4 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که شرط تحقق آن به تأخیر افتادن کار دادگاه می باشد ، لذا با لحاظ اصل برائت به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف انتسابی نسبت به آقای ……….. رأی برائت از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .