آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/04/03

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ** مورخ 11/**/1399

شاکی : آقای …………………

وکیل مشتکی عنه : خانم …………………….

به تاريخ 03/04/1400 پرونده کلاسه 21/99 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص تخلف خانم ……………………. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم رعایت احترام نسبت به اشخاص و اصحاب دعوی که منجر به صدور کیفرخواست شماره 29 مورخ 11/11/1399 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است با نگرش به عبادرت ….. به قدری بی انصاف و نمک نشناس و بی آبرو می باشد ….. در لایحه تقدیمی وکیل مشتکی عنها در پرونده انتظامی نسبت به شاکی انتظامی رعایت احترام نگردیده و آن را با بند 10 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء منطبق دانسته لذا به استناد به مواد 76 و 83 آئین نامه مارالذکر با یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . رأی صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .