آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/04/10

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

 

شاکی : آقای ……………….

وکیل مشتکی عنه : خانم ……………..

 

به تاريخ 10/04/1400 پرونده کلاسه ……../99 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تحت نظر است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص شکایت آقای ……………….علیه وکیل دادگستری خانم ……………….وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم انجام وظایف وکالت که به جهت موضوع مشمول مرور زمان تعقیب منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی ، نظر به اینکه اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقص قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیر وفق موازین قانونی صادر شده است لذا موجبی برای نقص قرار معترض عنه وجود ندارد و النهایه قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود .