آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

 

شاکی : آقای …………….

وکیل مشتکی عنه : خانم …………………..

 

به تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۰ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی پرونده کلاسه ………../۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پس از بررسی و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

(( رأی دادگاه ))

در خصوص اعتراض آقای ……………….. شاکی پرونده به قرار منع تعقیب شماره ۱۶ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۰ شعبه دوم دادیاری دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین نظر به محتویات پرونده و مفاد اعتراضیه معترض و مداقه در جملات مورد ادعای شاکی مبنی بر توهین چون همانگونه که در دادسرا رسیدگی و اعلام شده از آن چنین مفهومی استنباط نمیگردد . با رد اعتراض معترض ، عیناً قرار منع تعقیب صادر ه تأیید می گردد .

 

نظرات بسته شده است.