آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/04/27

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی : آقای …………………..

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………….

 

به تاريخ 27/04/1400 پرونده کلاسه ……./1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص شکایت آقای ………… علیه وکیل دادگستری آقای …………….. مبنی بر عدم دفاع وکیل از موکل که منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره ……..تاریخ 27/12/1399 از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شاکی انتظامی و اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل آقای …………… و ملاحظه صورتجلسه مورخ 14/7/1398 بین وکیل و موکلین مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است النهایه با رد اعتراض شاکی ، قرار معترض عنه عیناٌ تأیید می شود . این رأی ظرف مهلت قانونی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .