آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/10/02

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس و عضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی: آقای ………..

وکیل مشتکی عنه: آقای …………..

به تاريخ 02/10/1400 پرونده کلاسه 13/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

رأي دادگاه

در خصوص شکایت آقای …………… علیه وکیل پایه یک دادگستری آقای …………….. مبنی بر اعتراض به قرار دادسرای عمومی و انقلاب خارج از مهلت قانونی که منجر به صدور قرار منع تعقیب شماره 55 مورخ 18/07/1400 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شاکی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی ، نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است النهایه با رد اعتراض شاکی انتظامی قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود . رأی صادره قطعی است.