آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/10/02

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی: اعتراض به قرار منع تعقیب

 

شاکی : خانم …………

وکیل مشتکی عنه : آقای …………….

 

به تاريخ 02/10/1400 پرونده کلاسه 14/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص شکایت خانم ………………. علیه وکیل پایه یک دادگستری آقای …………… مبنی بر عدم انجام تعهدات و وظایف وکالتی و اقدامات لازم در حیطه وکالت اعطایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره 44 مورخ 23/06/1400 از طرف دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکیه انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شاکیه و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات تکمیلی در مرحله دادسرای انتظامی ، نظر به اینکه شاکیه اعتراض خاص و موجهی به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است لذا موجبی برای نقض قرار معترض عنه وجود ندارد النهایه با رد اعتراض شاکیه قرار معترض عنه عیناً تأیید می گردد . رأی صادره قطعی است .