آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/10/30

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …. مورخ 06/06/1400

شاکی : ریاست وقت کانون وکلای دادگستری قزوین

وکیل مشتکی عنه : آقای …………

 

به تاريخ 30/10/1400 پرونده کلاسه9/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

رأي دادگاه

در خصوص تخلف انتسابی به آقای ………….. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر تمرکز امور وکالتی در محل غیرمجاز (بار اول ) که از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین منجر به صدور کیفرخواست شماره ……..مورخ 06/06/1400 گردیده است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مطالعه دفاعیات وکیل مشتکی عنه به نظر دادگاه تخلفی مبنی بر تمرکز امور وکالتی در غیرمحل اشتغال احراز نگردیده زیرا اولاً : با توجه به گزارش بازرس محترم کانون وکلاء به شرح برگه 12 پرونده آدرسی از دفتر وکیل مشتکی عنه در استان قزوین کشف نگردیده  و ثانیاً : برابر مدارک و وکالتنامه های ارائه شده از طرف وکیل مشتکی عنه که در پرونده ضبط و منعکس است ، قبول وکالت در پروند ههای حوزه قضایی استان قزوین توسط وکیل مشتکی عنه غالباً مربوط به اقوام نسبی و سببی ایشان بوده النهایه بنا به مراتب نسبت به وکیل مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید . این رأی مطابق مقررات قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد.