آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1400/10/30

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …….. مورخ 23/06/1400

شاکی : آقای ……………

وکیل مشتکی عنه : آقای …………….

به تاريخ 30/10/1400 پرونده کلاسه 11/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

رأي دادگاه

در خصوص شکایت آقای ……….. علیه وکیل پایه یک دادگستری آقای ………… دایر بر قبول وکالت در امری که سابقاً به مناسبت سمت قضایی نسبت به آن اظهارنظر نموده که از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین منجر به صدور کیفرخواست شماره ……….مورخ 23/06/1400 گردیده است با مطالعه محتویات و مستندات پرونده به نظر دادگاه دفاعیات وکیل مشتکی عنه موجه است زیرا اولاً : صرفنظر از احراز وحدت موضوع با توجه به دادنامه 9209972810300914 مورخ 19/09/1392 که حدود هشت سال پیش توسط وکیل مشتکی عنه در کسوت قضاوت صادر شده با لحاظ کثرت پرونده های قضایی ارجاعی به شعبات دادگاه می تواند مؤید اظهارات وکیل مشتکی عنه مبنی بر عدم حضور ذهن به اظهارنظر قضایی سابق باشد . ثانیاً : مضاف بر اینکه وکیل مشتکی عنه به محض اطلاع از موضوع معنونه مبادرت به اعلام استعفاء از ادامه امور وکالت موکل را در پرونده قضایی استنادی می نماید . علی ایحال ، بنا به مراتب از طرف وکیل مشتکی عنه تخلفی احراز نگردیده النهایه نسبت به نامبرده قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید این رأی برابر مقررات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .