آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1401/01/25

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : قرار منع تعقیب شماره ………… مورخ 02/12/1400

 

شاکی : خانم ……………..

وکیل مشتکی عنه : آقای …………………

 

به تاريخ 25/01/1401 پرونده کلاسه ……………/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

 

((رأي دادگاه))

در خصوص شکایت خانم …………….. به وکالت از آقای ……………. (صرفنظر از احراز سمت قانونی شاکیه) علیه وکیل دادگستری آقای …………………… مبنی بر عدم انجام وظایف وکالتی و اقدامات قانونی و عدم پیگیری که منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره ………… مورخ 02/12/1400 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار ذکر شده در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکیه انتظامی قرار گرفته است، با مطالعه اعتراض شاکیه و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی کانون، نظر به اینکه شاکیه اعتراض خاص و موجهی به عمل نیاورده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است النهایه با رد اعتراض شاکیه قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود رأی صادره قطعی است.