آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1401/01/25

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …………. مورخ 31/05/1400

 

شاکی: ریاست وقت کانون وکلای دادگستری قزوین

 

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………………

 

به تاريخ ……/……./1401 پرونده کلاسه……………/1400 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص تخلف انتسابی به آقای ……………….. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر تمرکز امور وکالتی در محل غیرمجاز(بار اول) که از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین منجر به صدور کیفرخواست شماره ………..مورخ 31/05/1400 گردیده است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مطالعه دفاعیات وکیل مشتکی عنه و اقتضای انجام تحقیقات تکمیلی که نتیجه گزارش بازرس محترم به شرح برگه 37 پرونده منعکس است لذا به نظر دادگاه تخلفی مبنی بر تأسیس دفتر وکالت و فعالیت وکالتی در غیر از محل صدور پروانه احراز نگردیده زیرا اولاً: برابر گزارش تکمیلی بازرس محترم انتظامی کانون وکلا واحد متعلق به مشتکی عنه فاقد وسایل اداری بوده و به عنوان مکانی برای استراحت استفاده میشود.

ثانیاً: برابر مدرک های ارائه شده توسط وکیل مشتکی عنه امور وکالتی ایشان در محل صدور پروانه متمرکز است و تأسیس دفتر وکالت در محل مجاز می باشد و قبول وکالت در پرونده های حوزه قضایی استان قزوین با توجه به اینکه نامبرده بومی استان قزوین می باشد غالباً مربوط به اقوام نسبی و سببی ایشان بوده النهایه بنا به مراتب نسبت به وکیل مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید.

این رأی مطابق مقرارت قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد.