آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ 1402/02/28

مرجع رسیدگی:
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

شاکی : آقای ……………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

به تاريخ 28/02/1402 پرونده کلاسه…../1402 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص شکایت آقای ………….. علیه وکیل پایه یک دادگستری آقای ……………. مبنی بر عدم طرح صحیح دعوی و عدم طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی که به جهت شمول مرور زمان منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با مطالعه اعتراض شاکی و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی هر چند با توجه به استدلالات مندرج در قرار صادره تخلفی از طرف وکیل احراز نشده لیکن با توجه به اینکه دادنامه استنادی از سوی شاکی انتظامی در مورخ 30/10/1398 صادر گردیده و شکایت شاکی انتظامی در مورخ 11/10/1401 به شماره 8031006 در کانون وکلاء ثبت شده است لذا قرار موقوفی به جهت شمول مرور زمان وفق موازین قانونی صادر گردیده النهایه نظر به اینکه شاکی اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده ، با رد اعتراض شاکی قرار معترض عنه عیناً تأیید می شود . رأی صادره قطعی است .